เงื่อนไขการอบรม ค่าใช้จ่าย วิธีการสมัครและการชำระเงิน

เงื่อนไขการอบรม
    ผู้เข้าอบรมกรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Lab top) มาใช้ในการอบรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยกุต์ใช้งานต่อ
    ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีเวลารวมในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
    บริษัทที่สนใจสามารถส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    สำหรับบุคลากรจากภาคการศึกษาสามารถส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน
     1. อัตราค่าอบรมรวมเอกสาร อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ อาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
     2. ข้าราชการสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
     3. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว
         ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 200 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
     4. สมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ได้ที่ [กรอกใบสมัคร] ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 *** ปิดรับสมัครแล้วคะ ***
     5. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรี และคุณสิทธิชัย
         งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที (FICS)
         ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย (RMO)
         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรืแห่งชาติ (NECTEC)
         โทร. : 02 564 6900 ต่อ 2326 และ 2327
         โทรสาร : 02 564 6757
         e mail : 
     6. หากท่านได้รับการยืนยันการจัดอบรมแล้ว สามารถทำการชำระค่าลงทะเบียนได้ ดังนี้
          โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่บัญชี 058-2-04798-4 ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อโครงการพัฒนาโอเพ่นซอร์ส ธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์
          หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งโทรสาร สำเนาใบนำฝาก โดยระบุชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร วันที่อบรม
              อย่างถูกต้องและชัดเจนมาที่ โทรสาร 02 564 6757
          เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของท่านเรียบร้อยแล้วทีมงานจะแจ้งยืนยันการได้รับเงินให้ท่านทราบอีกครั้ง