เนื้อหาของการอบรม วิทยากรที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ และสถานที่จัดอบรม

เนื้อหา
     1.Introduction to Open Source and Adempiere
     2.ADempiere Session
          ADempiere ERP Overview
          Basic Implementation of ADempiere ERP
          Intermediate Implementation of ADempiere ERP
          ADempiere Software Development

วิทยากร
     1. วิทยากรจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Open Source ERP
     2. คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     3. วิทยากรจากภาคเอกชนของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ ERP

สถานที่จัดอบรม
     ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11