วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
     1.เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้าน IT ที่มีความสามารถเพื่อรองรับความต้องการในเชิงธุรกิจ
     2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยี Open Sourceที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับมาทดแทน
     3.เพื่อสร้างฐานความรู้และสร้างเครือข่ายของชุมชนผู้พัฒนาเทคโนโลยี Open Source ด้านEnterprise Resource Planning
     4.เพื่อผลักดันให้เกิดต้นแบบในการนำOpen Source ERP ไปใช้ทดแทนการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างจริงจัง

กลุ่มเป้าหมาย
     นักพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ คณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย นิสิต และนักศึกษา จำนวน 40 คน