หลักการและเหตุผล

    ในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้แก่องค์กรต่างๆ แล้ว ยังส่งผลต่อการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถสร้างทางเลือกและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน การสั่งซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนนั้น มีมูลค่าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับการลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก คือ การใช้เทคโนโลยีเปิดเผยรหัส (Open Source) เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีเปิดเผยรหัส หรือ Open Source และ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางเทคโนโลยีขององค์กรด้วย
    ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์      แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU INOVA) และ ADempiere ASIA  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรม Enterprise Open Source ERP Adempiere ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต โดยโครงการอบรมดังกล่าวนี้ จะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะของโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งานในการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จุดเด่นของระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning (ERP) คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ดังนั้น หากมีการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยี Open Source จะช่วยให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย