กำหนดการอบรม

 

กำหนดการอบรม

Adempiere Open Source ERP

ระหว่างวันที่ 20 – 21 ,25-28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 17.00 .

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553

Introduction to Open Source and Adempiere (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 

09.00-10.30 .      Open Source ERP Overview

10.30-10.45 .      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 .      ADempiere in Action - A Business Case Study

12.00-13.00 .      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 .      Installation & Upgrade Hands On

15.00-15.15 .      พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 .        UI and Basic Usage

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ADempiere Basic Steps (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 

09.00-10.30 .       Basic Accounting (Dr./Cr.) & Basic Business Process

10.30-10.45 .       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 .       Adempiere Basics (Theory)

12.00-13.00 .       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 .       Adempiere Basics (Lab)

15.00-15.15 .       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 .       Community Process and Implementation Guideline

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

Application Dictionary Approach to ERP Design (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 

09.00-10.30 .       Introduction To Application Dictionary (AD)

10.30-10.45 .       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 .       Modifying AD

12.00-13.00 .       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 .       How the Callout Works

15.00-15.15 .       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 .       Callout via Scripting Rule

 

วันที่ 26พฤศจิกายน 2553

Modifying and Solving ERP Needs (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 

09.00-10.30 .       How the ModelValidator works

10.30-10.45 .       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 .       Using a Model Validator

12.00-13.00 .       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 .       Solving A Bug

15.00-15.15 .       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 .       Deploying Customization.jar


 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

Setup New Client (รรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 

09.00-10.30 .       Setup New Client

10.30-10.45 .       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 .       Importing Master Data

12.00-13.00 .       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 .       Procurement to Inventory

15.00-15.15 .       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 .       Sales to Shipment, Accounts Posting

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553

Financials Reporting (รรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 

09.00-10.30 .       Setting up KPI

10.30-10.45 .       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 .       Setting up Financials Report

12.00-13.00 .       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 .       Configuring Reports& Process

15.00-15.15 .       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 .       Using JasperReports

หมายเหตุ: ช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม