Embedded Camp

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp)

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)

 

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับ
รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าการอบรมได้ที่
ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ แล้วพบกันในวันจัดอบรมนะครับ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม NECTEC IoT Camp 2016 สำหรับภาคกลาง และภูมิภาคใกล้เคียง

  เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ในเขตภาคกลาง หรือภูมิภาคใกล้เคียง
ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Internet of Things สมัครเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
(NECTEC IoT Camp 2016 | ภาคกลาง) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ กำหนดการจัดอบรมฯ ภาคกลาง , คุณสมบัติผู้สมัคร
การสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสมัคร Online
เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 นี้นะครับ

ผลงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อ (ภาคเหนือ)

และแล้วก็ผ่านไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม
กับเทคโนโลยี NETPIE และการประยุกต์ใช้งานด้าน IoT (Internet of Things)
กับการจัดอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคเหนือ)
โดยในภูมิภาคนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลัก
ของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อสู่ผู้ใช้งานได้จริง จำนวน 3 ผลงาน
สามารถเข้าชมภาพของผู้พัฒนาผลงานและข้อมูลได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันใหม่กับการจัดอบรมที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2559
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 สำหรับภาคเหนือ

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 สำหรับภาพเหนือ
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับ
รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าการอบรมได้ที่
ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ แล้วพบกันในวันจัดอบรมนะครับ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (สำหรับภาคเหนือ)

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ในเขตภาคเหนือ
ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Internet of Things สมัครเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
(NECTEC IoT Camp 2016 | ภาคเหนือ) ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ กำหนดการจัดอบรมฯ สำหรับภาคเหนือ , คุณสมบัติผู้สมัคร
การสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสม้คร Online
เปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 นี้นะครับ