กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554
         08.00-08.30 น.        ลงทะเบียน
         08.30-09.00 น.        แนะนำหน่วยปฎิบัติการฯ และการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว                   
                                      โดย คุณเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
         09.00-09.45 น.        แนะนำหัวข้อการอบรมและบอร์ด CEDK-TN8
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         09.45-10.15 น.        ปฏิบัติการ ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการพัฒนา
                                      โดย คุณเจริญมิตร วรเดช
         10.15-10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
         10.30-11.15 น.        การควบคุมอินพุตเอาท์พุตพอร์ต การควบคุมไทม์เมอร์ และอินเทอร์รัพท์
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         11.15-12.00 น.        ปฏิบัติการ การควบคุมอินพุตเอาท์พุตพอร์ต การควบคุมไทม์เมอร์ และอินเทอร์รัพท์
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00-13.45 น.        การสั่งงานแสดงผลตัวเลข 7 ส่วนและหน่วยความจำ EEPROM
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         13.45-14.30 น.        ปฏิบัติการ การสั่งงานแสดงผลตัวเลข 7 ส่วนและหน่วยความจำ EEPROM
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
         14.45-15.45 น.        การแปลงผันข้อมูล ADC และการอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์มิสเตอร์
                                      แอพพลิเคชัน 1: กรณีตัวอย่างการควบคุมตู้อบ
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         15.45-17.00 น.        ปฏิบัติการ แอพพลิเคชัน 1: กรณีตัวอย่างการควบคุมตู้อบ
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554
         08.00-08.30 น.        ลงทะเบียน
         08.30-09.00 น.        การสั่งงานแสดงผลจอ LCD
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         09.00-09.45 น.        ปฏิบัติการ การสั่งงานแสดงผลจอ LCD
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         09.45-10.15 น.        การควบคุมมอเตอร์สเต็ปปิ้ง
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         10.15-10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
         10.30-11.15 น.        ปฏิบัติการ การควบคุมมอเตอร์สเต็ปปิ้ง
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         11.15-12.00 น.        การสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบ UART และ I2C และการอ่านค่าเวลาจาก RTC
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00-13.45 น.        ปฏิบัติการ การสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบ UART และ I2C และการอ่านค่าเวลาจาก RTC
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         13.45-14.30 น.        การอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์
                                      แอพพลิเคชัน 2: กรณีตัวอย่างการควบคุมโรงเรือน
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
         14.45-16.00 น.        ปฏิบัติการ แอพพลิเคชัน 2: กรณีตัวอย่างการควบคุมโรงเรือน
                                      โดย คุณวรากร คำแก้ว
         16.00-16.30 น.        การดีบักโปรแกรม
                                      โดย คุณเกสร กาลจิตร์
         16.30-17.00 น.        ปฏิบัติการ การดีบักโปรแกรม
                                      โดย คุณเกสร กาลจิตร์

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554
         08.00-08.30 น.        ลงทะเบียน
         08.30-10.15 น.        การสื่อสารข้อมูลไร้สายด้วยโพรโตคอล ZigBee
                                      โดย คุณเจษฎา กาญจนะ
         10.15-10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
         10.45-12.00 น.        ปฏิบัติการ การสื่อสารข้อมูลไร้สายด้วยโพรโทคอล ZigBee
                                      โดย คุณวิทยา ปล้องไหม
         12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00-14.30 น.        แอพพลิเคชัน 3: กรณีตัวอย่างระบบ Smart Clock
                                      โดย คุณเจษฎา กาญจนะ
         14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
         14.45-17.00 น.        ปฏิบัติการ แอพพลิเคชัน 3: กรณีตัวอย่างระบบ Smart Clock
                                      โดย คุณเจษฎา กาญจนะ และคุณวิทยา ปล้องไหม
         17.00-17.30 น.        มอบชุดบอร์ด CEDK-TN8 ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                      มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม