รายละเอียดของบอร์ด CEDK-TN8

         บอร์ด CEDK-TN8 เป็นหนึ่งในชุดบอร์ด CEDKs ที่ทางหน่วยปฏิบัติการฯ ได้พัฒนาขึ้น โดยออกแบบให้มีอุปกรณ์และวงจรพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้เริ่มต้นพัฒนาไปจนถึงนักพัฒนาในระดับก้าวหน้า  โดยบอร์ดยังคงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้จริง   บอร์ด CEDK-TN8 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC18 เบอร์ PIC18LF8722 เป็นตัวประมวลผล ทำงานได้ที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุดถึง 40 MHz (10 MIPS) มีวงจรแสดงผลข้อมูลผ่านทาง 7-Segment ขนาด 4 หลัก และผ่านทางจอแสดงผล LCD ขนาด 16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด   มีวงจรแสดงผลหลอด LED และรับการกดปุ่มสั่งงานจากผู้ใช้ โดยสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดเพื่อเพิ่มขยายหลอด LED และปุ่มกดภายนอกได้ มีวงจรรีเลย์และไตรแอคสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายนอก โดยสามารถใช้แรงดันไฟฟ้าได้ถึง 220 โวลต์ และรองรับการใช้งานอุปกรณ์ที่กินกระแสไฟได้ 30 แอมแปร์และ 3 แอมแปร์ มีวงจรตรวจสอบ Zero Crossing มีวงจร Real Time Clock มีวงจรขับมอเตอร์แบบ Stepping มีวงจรสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบ I2C และ RS232   สามารถเพิ่มขยายวงจรได้ทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล รองรับการเชื่อมต่อกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ รองรับการเชื่อมต่อกับ RF Module เพื่อการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย รองรับโพรโตคอล ZigBee   บอร์ด CEDK-TN8 ออกแบบมาเน้นใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัวโดยยังคงสามารถนำไปใช้งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จริง เช่น การประยุกต์ใช้งานเป็น หม้อหุงข้าวดิจิทัล เครื่องทำน้ำอุ่นดิจิทัล เครื่องปรับอากาศ เครื่องอบ หรือใช้เป็นบอร์ดควบคุมทางด้านการเกษตร เป็นต้น

 

ชุดบอร์ด CEDK-TN8 สำหรับการฝึกอบรม


อุปกรณ์ในชุดบอร์ด CEDK-TN8 หนึ่งชุดมีดังนี้
         1. บอร์ด CEDK-TN8
         2. บอร์ด CEDK-ICD สำหรับช่วยพัฒนาและดาวน์โหลดโปรแกรม พร้อมชุดสาย
             • สาย 6-core หัว RJ-11 สำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ด CEDK-TN8
             • สาย USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
         3. หม้อแปลงไฟ 12VDC