วัตถุประสงค์

         1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้สามารถนำระบบสมองกลฝังตัวไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาระบบสมองกลในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
         2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพิ่มมากขึ้น
         3. เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดการขยายผลในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สามารถยกระดับความรู้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป
         4. การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวในระดับก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้โพรโทคอลการสื่อสารแบบไร้สาย
         5. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เข้าสู่กลุ่มเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว