คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม การเตรียมตัว และกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว มุ่งหวังการนำไปประยุกต์ใช้งาน และมีความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการอบรม ดังนี้
         1. มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
         2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
         3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (ถ้ามี)


กลุ่มเป้าหมาย

           สำหรับบุคลากรทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
           ผู้เข้าอบรมจำนวนประมาณ 35 - 40คน

การเตรียมตัว
         ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา C 
         หมายเหตุ: ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ทั้งนี้กรณีที่ผู้เข้าอบรมประสงค์จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องดังนี้
                          หน่วยประมวลผลระดับ Pentium 4 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
                          หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 เมกกะไบต์
                          ระบบปฎิบัติการ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7
                          พอร์ต USB ว่างอย่างน้อย 2 พอร์ต
                          พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 2 กิกะไบต์
         หมายเหตุ: ทางวิทยากรได้เตรียมชุดพัฒนาโปรแกรมและชุดบอร์ด CEDK-TN8 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยให้ผู้เข้าอบรมจัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 ท่านต่อหนึ่งชุด