ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. บุคลากรในภาคการศึกษาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัวที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
         2. สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าบุคลากรจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสมองกลฝังตัวในระดับที่สูงขึ้นและสามารถพัฒนาการออกแบบและควบคุมการทำงานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที
         3. มีการรวมกลุ่มของผู้พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวซึ่งจะนำไปสู่การขยายฐานความรู้ในเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมการผลิต สามารถมีความร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว