หลักการและเหตุผล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยชุดบอร์ด CEDKs”
ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2554
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

         ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงาน ทำให้ได้อุปกรณ์ต่างๆ มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลายมากขึ้น สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ พร้อมทั้งสามารถลดขนาดให้เล็กลง และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น  ระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์มีหลักการทำงานไม่ต่างไปจากที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันดี คือประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมการทำงานที่ได้โปรแกรมไว้ และส่วนการดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานที่อยู่ในอุปกรณ์จะทำงานตามลักษณะเฉพาะที่ได้โปรแกรมไว้แล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์นั้นๆ มีการใช้งานที่ง่ายจนผู้ใช้ไม่รู้สึกว่ากำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่  ดังนั้นด้วยลักษณะที่เป็นการทำงานแบบฝังตัวรวมเป็นส่วนหนึ่งในระบบจึงถูกเรียกว่าเป็นระบบสมองกลฝังตัวระบบสมองกลฝังตัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ ทางด้านโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์ ของเล่น ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
         หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จึงได้ทำการวิจัยพัฒนาชุดบอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ ‘ชุดบอร์ด CEDKs (Consumer Electronic Design Kits)’ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้ทำได้รวดเร็วขึ้น  ชุดบอร์ดดังกล่าวออกแบบมาสำหรับช่วยให้การพัฒนาอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวสามารถเริ่มดำเนินการได้ในทันที โดยใช้วิธีการต่อยอดและปรับเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบอร์ดที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั้งในระดับเริ่มต้นหรือนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือประยุกต์ใช้ควบคุมในงานที่เกี่ยวข้องได้ในทันที  บอร์ด CEDK-TN8 เป็นหนึ่งในชุดบอร์ด CEDKs ที่ออกแบบมาโดยมุ่งเน้นสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว แต่ยังคงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
         ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยชุดบอร์ด CEDKs” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านสมองกลฝังตัวเพื่อตอบสนองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติการด้วยการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็นสามประเด็นหลักคือ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนบอร์ด CEDK-TN8 2) เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยยกกรณีตัวอย่างในการนำระบบสมองกลฝังตัวไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงควบคุมกระบวนการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 3) เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับกรณีตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายด้วยโพรโทคอล ZigBee ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นสูงเป็นเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด (Wireless Sensor Network) ได้