แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยชุดบอร์ด CEDKs"
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต จังหวัดภูเก็ต