กำหนดการ

แสดงเจตจำนงความสนใจเข้าร่วมโครงการ 20 – 22 มี.ค.2555
     เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม Thailand ICT Contest Festival รอบสุดท้าย ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
คัดเลือกรอบที่ 1 23 - 31 มี.ค. 2555
     คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผลงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมเสนอรายชื่อโครงการด้าน IT
หรือที่มีการนำ IT ไปประยุกต์ใช้และมีศักยภาพเข้าข่ายเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนการต่อยอดผลงาน
ร่วมกับองค์กรพันธมิตร และชุมชนเป้าหมาย
ประกาศรายชื่อโครงการที่มีสิทธิสมัครขอรับทุนพัฒนาโครงการ 15 พ.ค. 2555
     ประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/fic
พร้อมการแจ้งผลการคัดเลือกให้แต่ละทีมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่งข้อเสนอโครงการ 6 มิ.ย. 2555
     เยาวชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ส่งรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน
พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)
คัดเลือกรอบที่ 2 มิ.ย. 2555
     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานที่มีสิทธิ์ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในการทำกิจกรรมต่อยอด 10 โครงการ พร้อมพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณที่สนับสนุน
ประกาศรายชื่อโครงการที่มีสิทธิรับทุน ก.ค. 2555
     ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นำเสนอแผนการดำเนินงาน พบปะองค์กรภาคี และรับมอบทุน ก.ค. 2555
     ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
รับมอบทุนสนับสนุนบางส่วน และลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน ก.ค. - พ.ย. 2555
     ดำเนินการพัฒนาโครงการโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานContributing Partner
และกลุ่ม End userตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
     เจ้าของโครงการที่ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ
     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย 16 พ.ย. 2555
     ทั้ง 10 ทีมร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับโครงงาน นำเสนอโครงงาน
และผลงานต่อคณะกรรมการ และสาธารณชน

หมายเหตุ
     1. วัน เวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายประสานงานโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     2. ฝ่ายประสานงานโครงการจะแจ้งการนัดหมายทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งทาง โทรสารและทาง e-mail
     3. โครงงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้พัฒนาโครงการ โดยเนคเทค และมูลนิธิสยามกัมมาจลมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน