README

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมายสำหรับนักพัฒนาระบบ"
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)
ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2554
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี