กำหนดการ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2555
08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00-09.15 น.    แนะนำการอบรม
                         โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.15-10.30 น.    Introduction to Semantic-based Knowledge Management Tools
                        โดย ดร.มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.30-10.45 น.    พักทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.    แนะนำการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี (Ontology Engineering)
                        โดย ดร.นพดล ชลอธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.    ภาคปฏิบัติ: การใช้เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี (1)
                         โดย ดร.นพดล ชลอธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.30-14.45 น.    พักทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.    ภาคปฏิบัติ: การใช้เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี (2)
                         โดย ดร.นพดล ชลอธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555
08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.    สัมมนาในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายในประเทศไทย”
                            - แนะนำงานสัมมนา
                         โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            - การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
                         โดย
                            ดร.ศศิพร อุษณวศิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                            ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์ SIIT
                            ดร.ชุติพร อนุตริยะ มหาวิทยาลัยชินวัตร
12.00-13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น.    การบรรยายหัวข้องานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
                         โดย  
                            พันเอก กริช อินทราทิพย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                            คุณนิชากรณ์ พันธ์คง นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                            คุณทองพูล หีบไธสง นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
15.00-15.15 น.    พักทานอาหารว่าง
15.15-16.00 น.    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
                        โดย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555
08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.    ภาคปฏิบัติ: การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานความรู้ออนโทโลยี (1)
                         โดย ดร.มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.30-10.45 น.    พักทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.    ภาคปฏิบัติ: การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานความรู้ออนโทโลยี (2)
                         โดย ดร.มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.    ภาคปฏิบัติ: การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย
                         โดย ดร.มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
14.30-14.45 น.    พักทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.    ภาคปฏิบัติ: การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการฐานกฏ
                        โดย ดร.มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หมายเหตุ: ขอให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา (Notebook) มาในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย