เงื่อนไขการอบรม

การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
     1.วันที่ 25-26 มกราคม 2555 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัย นักพัฒนา และผู้สนใจ
     2.วันที่ 27 มกราคม 2555 จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Workshop on Semantic-based Knowledge Management and Service Science” สำหรับนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) และวิทยาการบริการ (Service Science) ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนการวิจัย (Research Community)