ข้อมูลการจัดอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย รุ่นที่ 3
(Semantic based Knowledge Management Tools)
วันที่ 25-27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้อง 113 Auditorium ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี