เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

ท่านผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรม Semantic based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555 สามารถ Download เอกสาร และรายละเอียดโครงการได้ ดังนี้

เอกสารประกอบการอบรม

         

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม

         

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) มาประกอบการอบรมด้วย