รูปแบบการจัดอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
    ผู้ที่มีความสนใจใน  Knowledge Management
    ผู้ที่มีความสนใจใน  Semantic Web  Technology
    ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ที่สนใจจะสร้างฐานความรู้ Ontologyด้วยตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร
    Introduction to Semantic Web Technology
    Ontology and Ontology Engineering
    Semantic-based Knowledge Management Tools

ความรู้พื้นฐาน
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

จำนวนที่รับสมัคร
    40 คน