รายชื่อผู้ได้ทำการยืนยันเข้าร่วมการอบรม

  ล่าสุด 16.30 น. 23 ม.ค. 55
No.    ชื่อ-นามสกุล

1    นายกมล  ซิงห์
2    พ.อ.กริช  อินทราทิพย์
3    นางสาวกาญจนา  วิริยะพันธ์
4    นายกิตติศักดิ์  โชติกิติพัฒน์
5    นายจักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
6    นายจีระศักดิ์  นำประดิษฐ์
7    นายเฉลิมเดช  เทศเรียน
8    นายชยันต์  นันทวงศ์
9    นางสาวชวัลรัตน์  ทองช่วย
10    นางสาวชิดชนก  โชคสุชาติ
11    นายฐาปณา  อุไรวรรณ
12    นายณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์
13    นายทนุวงศ์  จักษุพา
14    นายทรงพล  นคเรศเรืองศักดิ์
15    นางสาวทิพยา  จินตโกวิท
16    นายธนรักษ์  ลิ้มจิตสมบูรณ์
17    นายธนากร  กิจสุขสกุล
18    นายธรรมรัตน์  ปนสูงเนิน
19    นางธัญญาภรณ์  บุญยัง
20    นางสาวนงลักษณ์  พรมทอง
21    นายนพดล  สายคติกรณ์
22    นางสาวนริศรา  นาคเมธี
23    นายนฤพนธ์  พนาวงศ์
24    นางสาวนิชากรณ์  พันธ์คง
25    นางสาวบุศรินทร์  เอี่ยมธนากุล
26    ดร.ผุสดี  บุญรอด
27    นายพงศ์ศรัณย์  บุญโญปกรณ์
28    นางสาวพจนันต์  คล้ายสมบูรณ์
29    น.ส.พนิตา  เมนะเนตร
30    นางสาวพัชรสุดา  ธานี
31    นางสาวพัสกร  สิงห์โต
32    นายรณรงค์  แก้วประเสริฐ
33    นายวรวิทย์  สังฆทิพย์
34    นายวัชรินทร์  วรินทักษะ
35    นางสาววันเพ็ญ  วิโรจน์เจริญวงศ์
36    นางวาทินี  นุ้ยเพียร
37    นายวิระพงศ์  จันทร์สนาม
38    นางศจีมาจ  ณ วิเชียร
39    นายสมพร  พึ่งสม
40    นางสาวสวิตา  อยู่สุขขี
41    นายสุเมศน์  คำเนตร
42    นายสุรพรรษ์  เพ็ญจำรัส
43    นายเสกศักดิ์  ปราบพาลา
44    นายเสกสรร  พลตรี
45    ดร.อนงค์นาฏ  ศรีวิหค
46    นางสาวอนงค์พร  ไศลวรากุล
47    นายอรรฆรัตน์  บุญยะผลานันท์
48    นายอัครวุฒิ  ปรมะปุญญา
49    นางอุบลรัตน์  ศิริชัยวัฒน์
50    นางอุไรวรรณ  อินทร์แหยม
51    นายเอกมนตรี  เจียวพ่วง
52    ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
53    นางสาวอัมภาพันธ์  วิจะสิกะ
54    นางสาวศรินทิพย์  โรยสกุล
55    นางสาววิชุดา  โชติรัตน์
56    นางสาววรินทร  รัตนชื่น
57    นางสาววิชญกุล  ปานดวงแก้ว
58    นายสรพัฒน์  ศรีกฤษฎิยากร   
           
หมายเหตุ: รายชื่อสีแดง ผ่านการอบรมแล้ว