หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร (Communication) มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากทำให้การบริหารจัดการข้อมูลและการสืบค้นเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีความยุ่งยาก และใช้เวลามากขึ้นเกินความจำเป็นของผู้ใช้ (Information Overload)  ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลในระบบทั้งอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในองค์กร แต่การสืบค้นข้อมูลในบางครั้งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากคำที่ใช้ในการสืบค้นถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ ที่ขาดการบูรณาการและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการจัดการฐานความรู้ที่ดีพอ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดฐานความรู้ หรือ ออนโทโลยี (Ontology)  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างโปรแกรม ให้สามารถสื่อสารกันได้ในเชิงลึก (Deep Knowledge)  ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “ปัญญาประดิษฐ์” การสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำค้นดังกล่าว อาจค้นพบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่อาจไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดใน “ความหมาย”ของคำว่า “ปัญญาประดิษฐ์”
     เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพดี สามารถเลือกข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Technology) ได้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญสำหรับการบูรณาการและจัดระเบียบข้อมูลเชิงความหมาย ที่จะส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลได้ผลลัพธ์ที่มีการสรุปสาระสำคัญ และมีการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลหลากชนิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Semantic Web Technology ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนา Web 3.0 ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงนำเสนอหลักสูตรอบรม “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic-based information organization)”  สำหรับนักพัฒนาระบบ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี Semantic Web และ Ontology เพื่อสนับสนุนการบูรณาการฐานความรู้ และเพื่อช่วยให้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ตรงกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้น
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาและจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแบบ Ontology ที่สามารถนำไปใช้งานได้ในโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในองค์กรได้ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล และระบบให้คำแนะนำ เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ผู้เข้าอบรมจะสามารถพัฒนาฐานความรู้ (Ontology) ได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเครื่องมือ และสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานในระดับพื้นฐานได้ด้วยตนเอง