รูปแบบของการจัดอบรม

    จัดกิจกรรมในรูปแบบการเข้าค่ายเขียนโปรแกรมมาราธอน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการและ สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายจากทีมนักวิจัยของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งจะให้คำแนะนำกรอบแนวคิด และกระบวนการพัฒนา ตลอดโครงการ รวม 3 วัน 2 คืน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องพักค้างคืนในค่าย) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
    รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน (พิจารณาคัดเลือกจากความสนใจ) โดยเปิดโอกาสกว้างแก่นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจากทั่วประเทศ
    ในระหว่างการเข้าค่าย ผู้ร่วมกิจกรรมเข้ากลุ่มตามความสนใจ กลุ่มละ 5-7 คน ตามโจทย์หัวข้อโปรแกรมที่ระบุในขั้นตอนรับสมัคร
    ระดมสมองเพื่อกำหนดรูปแบบ และผลลัพธ์ของกิจกรรม
    แบ่งหน้าที่กันทำงาน เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
    นำเสนอผลงานการดำเนินงานของกลุ่ม
    ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม จะเผยแพร่ในรูปแบบของโอเพนซอร์ส ทั้งซอฟต์แวร์ และ รายงานต่าง ๆ