หัวข้อการจัดอบรม

1. หมวดเครื่องมือหลัก (Core Framework)
    1.1 ระบบจัดการฐานกฏ (Rule Management System)
         คำอธิบาย: ฐานกฎเป็นส่วนที่มีความจำเป็นต่อระบบอนุมาน (Inference System) ระบบนี้เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม และ ปรับปรุงแก้ไขกฏต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของ IF-THEN ได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
         คุณสมบัติผู้พัฒนา: Java Programming, JSP , GUI, ฐานความรู้แบบใช้กฏ (Rule-based System)
    1.2 ระบบจัดการคำศัพท์ตามมโนทัศน์ (Terms to Concepts Mapping System)
         คำอธิบาย: การจับคู่ข้อความที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล (Label) กับมโนทัศน์ในออนโทโลยี  (Concepts) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search) ระบบนี้เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกจับคู่ ปรับปรุงแก้ไข และจัดเก็บในรูปแบบที่ระบบสามารถนำไปใช้งานได้
         คุณสมบัติผู้พัฒนา: Java Programming, JSP, GUI
    1.3 ระบบสร้างแบบฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูลอินสแตนท์ (Instance Template Generation System)
         คำอธิบาย: ออนโทโลยีกำหนดโครงสร้างของคลาส (Class) และคุณสมบัติ (Property) ระบบนี้ทำหน้าที่สร้างแบบฟอร์ม (template) ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลของอินสแตนท์ (Instance) ตามโครงสร้างของคลาสและจัดเก็บในแบบมาตรฐาน RDFได้
         คุณสมบัติผู้พัฒนา: Java Programming, JSP, GUI, มาตรฐาน RDF

2. หมวดโปรแกรมประยุกต์ (Application)
    2.1ระบบสร้างพจนานุกรมอธิบายความหมายมโนทัศน์ในออนโทโลยี (Ontology to Conceptual Dictionary Generation System)
         คำอธิบาย: ออนโทโลยีประกอบไปด้วยมโนทัศน์จำนวนมาก การอธิบายความหมายของแต่ละมโนทัศน์ รวมทั้งความสัมพันธ์กับมโนทัศน์อื่นๆ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้จึงมีความสำคัญ ระบบนี้ทำหน้าที่แปลงข้อมูลออนโทโลยี ให้อยู่ในรูปแบบการนำเสนอแบบพจนานุกรมคำศัพท์ ที่อธิบายความหมายของมโนทัศน์ และความสัมพันธ์กับมโนทัศน์อื่นๆ
         คุณสมบัติผู้พัฒนา: Java Programming, JSP, มาตรฐาน OWL
    2.2 ระบบจัดการโปรแกรมสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search Application Management System)
         คำอธิบาย: ระบบนี้เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดตั้งค่าของการสืบค้น (Search Configuration) ต่างๆ เช่น รายการคุณสมบัติที่จะใช้ในการสืบค้น (Search Properties), รายการคุณสมบัติที่จะแสดงในผลลัพธ์การสืบค้น, จำนวนผลลัพธ์ที่จะแสดงผล เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับแต่งให้เหมาะสม (customize) กับการประยุกต์ใช้งานสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายต่างๆ ได้
         คุณสมบัติผู้พัฒนา: Java Programming, JSP, GUI
    2.3 ระบบจัดการโปรแกรมแนะนำข้อมูล (Recommender Application Management System)
         คำอธิบาย: ระบบนี้เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดตั้งค่าของการแนะนำ (Recommender Configuration) ต่างๆ เช่น เลือกกฏที่จะใช้ในการแนะนำ (Rule Selections), ประเภทการแนะนำ (Recommend or Matching) รายการคุณสมบัติที่จะแสดงในผลลัพธ์การแนะนำ, จำนวนผลลัพธ์ของการแนะนำ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับแต่งให้เหมาะสม (customize) กับการประยุกต์ใช้งานแนะนำข้อมูลต่างๆ ได้
         คุณสมบัติผู้พัฒนา: Java Programming, JSP, GUI, ฐานความรู้แบบใช้กฏ (Rule-based System)