วัตถุประสงค์

1.เพิ่มจำนวนโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายที่พัฒนาในประเทศ และยกระดับความสามารถของนักพัฒนาไทย
2.เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เพิ่มความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย ซี่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพ
3.เป็นสื่อกลางของนักพัฒนาที่มีความสนใจร่วมกัน และมีส่วนสร้างชุมชนนักพัฒนาในสาขาดังกล่าว