รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

 

     หัวข้อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
     1. ระบบจัดการฐานกฏ (Rule Management System) และระบบจัดการโปรแกรมแนะนำข้อมูล (Recommender Application Management System)
     2. ระบบจัดการคำศัพท์ตามมโนท้ศน์ (Terms to Concepts Mapping System)
     3. ระบบสร้างแบบฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูลอินสแตนท์(Instance Template Generation System)
     4. ระบบสร้างพจนานุกรรมอธิบายความหมายมโนทัศน์ในออนโทโลยี (Ontology to Conceptual Dictionary Generation System)
     5. ระบบจัดการโปรแกรมสืบคืนข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search Application Management System)

          PDF File