คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

    มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมาก่อน และมีความสนใจเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย และต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
    มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา Java
    มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน XML และเทคโนโลยี Semantic Web