หลักการและเหตุผล

    ปัจจุบัน ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากทำให้การบริหารจัดการข้อมูลและการสืบค้นเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีความยุ่งยาก และใช้เวลามากขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีมากเกินความจำเป็นของผู้ใช้ (Information Overload)  ทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในองค์กร นอกจากนี้ข้อมูลที่มีอยู่ยังขาดการบูรณาการ เชื่อมโยง และขาดการจัดการความรู้ที่ดีพอ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดฐานความรู้ หรือ ออนโทโลยี (Ontology)  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างโปรแกรม ให้สามารถสื่อสารกันได้ในเชิงลึก (Deep Knowledge)  สามารถนำไปสู่การประยุกต์งานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น เช่น ระบบสืบค้นเชิงความหมาย (Semantic Search)  ระบบแนะนำข้อมูล (Recommender System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ระบบถามตอบ (Question-answering) เป็นต้น
     ในการส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Semantics Web Technology) ได้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญสำหรับการบูรณาการและจัดระเบียบข้อมูลเชิงความหมาย ที่จะส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลได้ผลลัพธ์ที่มีการสรุปสาระสำคัญ และมีการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลหลากชนิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Semantic Web Technology ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนา Web 3.0 ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงจัดกิจกรรม “เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมายสำหรับนักพัฒนาระบบ (Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)”  สำหรับนักพัฒนาระบบ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ