กำหนดการจัดอบรม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Semantic based Knowledge Management Tools for Developer
ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2553
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


    วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553
        08.00 น. - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
        09.00 น. - 09.30 น.     พิธีเปิด
        09.30 น. - 10.30 น.     บรรยายรายละเอียด เงื่อนไข และภารกิจ
        10.30 น. - 12.00 น.     บรรยายเทคนิค แนะนำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งกลุ่ม
        12.00 น. - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 น. - 15.00 น.     ประชุมกลุ่มและวางแผนการทำงาน
        15.00 น. - 18.00 น.     พัฒนาโปรแกรม
        18.00 น. - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
        19.00 น. เป็นต้นไป       พัฒนาโปรแกรม หรือพักผ่อน (ณ ที่พักบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)

    วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553
        07.30 น. - 08.30 น.     รับประทานอาหารเช้า
        08.30 น. - 12.00 น.     พัฒนาโปรแกรม และปรึกษาผลงานกับนักวิจัยพี่เลี้ยง
        12.00 น. - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 น. - 17.00 น.     เตรียมสรุปผลและเตรียมนำเสนอผลงาน 
        18.00 น. - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
        19.00 น. เป็นต้นไป       พัฒนาโปรแกรม หรือพักผ่อน (ณ ที่พักบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)

    วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2553
        09.00 น. - 09.30 น.     เตรียมสรุปผลและเตรียมนำเสนอผลงาน
        09.30 น. - 11.00 น.     นำเสนอผลงาน
        11.00 น. - 12.00 น.     พิธีปิด
        12.00 น.                    เดินทางกลับบ้าน

หมายเหตุ: ช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม