บทคัดย่อ (Abstract) โครงการที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทุกหมวดโครงการที่ส่งเข้าประกวด ประจำการแข่งขัน NSC 2013

รหัสโครงการ 15p11s0017

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Runs for Ayothaya
หมวดโครงการ : 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา
พัฒนาโดย : นายธีระสัณฑ์  ต้นทองคำ, นายพลเดช  อัษณางค์กรชัย และ นายติณณภพ  แร่ดีบุก
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสุธน  แซ่ว่อง
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 1

บทคัดย่อ :
    ในปัจจุบันเกมออกกำลังกายในท้องตลาดจานวนมากได้เปลี่ยนวิธีการเล่น จากการรับคำสั่งจากผู้เล่นผ่านอุปกรณ์อินพุทต่างๆ เช่น เมาส์หรือคีย์บอร์ด มาเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายแทน เช่น การกระโดดหรือเหวี่ยงแขน ซึ่งจะทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่มากกว่าเพียงใช้นิ้วกดลงบนแป้นพิมพ์ แนวคิด Augmented Reality (AR) เป็นแนวคิดที่จะนำเอาการเล่นเกม และชีวิตจริงมารวมเข้าด้วยกัน ขณะที่เรากาลังใช้ชีวิตของเรา เช่น การเดินไปทำงาน การวิ่งไปโรงเรียน ก็ถือเป็นการเล่นเกมไปในขณะเดียวกัน แนวคิดที่นอกจากจะเล่นเกมออกกาลังเกมอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังสามารถเล่นเกมได้แม้จะไม่อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เกมที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อถ่ายเอาภาพบรรยากาศรอบตัวผู้เล่น แล้วแสดงภาพกราฟฟิคทับซ้อนบนภาพถ่ายวิดีโอเสมือนว่ากาลังเดินอยู่กลางเมืองอวกาศ และอาจมีสัตว์ร้ายในอวกาศโผล่ออกมาทำร้ายได้ เป็นต้น แนวคิดนี้จะทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ที่เกมออกกำลังกายทั่วๆไปที่ไม่ใช้แนวคิด AR ทำไม่ได้ ประสบการณ์ที่จะทาให้ผู้เล่นเกม รู้สึกเหมือนสามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลา เป็นความสนุกที่ไม่ถูกจากัดกรอบเพียงแค่ต้องเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p12c0407

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : รีดด์-อัพ: โปรแกรมแปลงประโยคภาษาอังกฤษให้อ่านง่ายสาหรับผู้ฝึกฝนการอ่าน
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Read Up: Text Simplification for Reading Comprehensions
หมวดโครงการ : 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา
พัฒนาโดย : นายพีรเดช  บางเจริญทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.หัชทัย  ชาญเลขา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 1

บทคัดย่อ :
    เป็นที่ทราบดีว่าข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ถูกเรียบเรียงด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นทักษะการอ่านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามผู้ฝึกฝนการอ่านมักถูกจำกัดให้ฝึกฝนจากบทความที่ถูกเตรียมไว้ ให้ความยากตรงตามระดับความสามารถผู้เรียน เนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนทำให้ ขาดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ผลงานชิ้นนี้นาเสนอโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เพื่อช่วยส่งเสริมส่งเสริมการฝึกทักษะการอ่าน เรียกว่า “รีดด์-อัพ (Read-Up)” โปรแกรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกบทความจากแหล่งที่สนใจ บทความที่ถูกเลือกถูกปรับให้คำศัพท์ที่ถูกใช้มีความยากสอดคล้องกับทักษะของผู้เรียน โปรแกรมที่พัฒนาสามารถแปลงรูปประโยคที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้น เช่น ประโยคที่มีอนุประโยคเป็นส่วนขยาย, ประโยคความรวม, และ ประโยคความซ้อน นอกจากนี้โปรแกรมมาพร้อมกับระบบแสดงผลซึ่งให้ข้อมูลหน้าที่ เชิงไวยกรณ์ (grammatical functions) ของคำศัพท์ในประโยค, ความสัมพันธ์ของคำคุณสรรพ, และแสดง ความหมายของคำศัพท์ จากการทดสอบ อัลกอริธึมที่พัฒนาด้วยแบบจำลอง k-NN Regression เพื่อทำนายความยากของ คำศัพท์ (AOA: Age-of-Acquisition) มีความผิดพลาดอาร์เอ็มเอส (root-mean-square error: RMSE) 2.897 และการทดลองกับผู้ใช้ ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถจับใจความของบทความได้ดีขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p13w0006

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : เครื่องจดบันทึกแบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Braille Note taker and keyboard
หมวดโครงการ : 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา
พัฒนาโดย : นายภัทรวิทย์  กิจเจตนี, นายมนตรี  ตั้งประยูรเลิศ และนายสมโภชน์  อรัญพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายเซง  เลิศมโนรัตน์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 1

บทคัดย่อ :
    ผู้พิการทางสายตามีความลาบากในด้านของการอ่านและเขียน มีการพัฒนา Braille Note taker เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาให้สามารถจดบันทึกได้ และแสดงผลผ่าน Braille Cell อุปกรณ์นี้มีใช้การอย่างแพร่หลายในประเทศทางตะวันตก แต่มีราคาสูงมากและแทบไม่มีใช้ในประเทศไทย พวกเราได้พัฒนา Braille Note taker ขึ้น โดยนวัตกรรมที่พวกเราทาขึ้นนี้มีคุณภาพใกล้เคียวกับของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มีราคาต่ากว่ามาก โดยเราเลือกใช้การแสดงผลด้วยเสียงแทน Braille Cell ทาให้อุปกรณ์มีขนาดเล็ก เบาและพกพาได้ง่าย รวมถึงได้ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพสูง โดยอุปกรณ์เรามีการทางาน 3 โหมด คือ 1.โหมดจดจา คือสามารถจดบันทึกต่างๆพร้อมกับแสดงข้อมูลด้วยเสียง และมีการจาเก็บข้อมูลไว้ในตัวอุปกรณ์เอง 2.โหมดจดจา+Smartphone คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Synthetic text to speech ทาให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคุมการทางานในโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย 3. โหมดจดจา+Computer คือสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้จากการใช้ในโหมดจดจา ไปยังโปรแกรมสร้างเอกสาร (Word processor) เพื่อตรวจทานแก้ไขข้อมูล และจัดเก็บเป็นเอกสาร (File) โดยสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแทนการใช้คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ได้ พวกเราได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p14n0274

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : แผนที่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการคาดการณ์อาชญากรรมเมืองเชียงใหม่
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Map Decision Support for Crime Prediction in Chiang Mai City
หมวดโครงการ : 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา
พัฒนาโดย : นายชัยวัฒน์  ฟุง, นายราชพล  เจริญศิลป์ และ นายวชิระ  อดทน
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายศราวุธ  พงษ์ลี้รัตน์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย

บทคัดย่อ :
    แผนที่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการคาดการณ์อาชญากรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นการดำเนินงานเพื่อจัดทำระบบในการแสดงสถิติการเกิดอาชญากรรมที่สามารถคาดคะเนแนวโน้มของการเกิดอาชญากรรมได้ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป โดยการจัดทำระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆผ่านระบบด้วยการปักหมุนลงบนแผนที่ กรณีที่มีผู้แจ้งมากกว่า 1 คนในบริเวณจุดเกิดเหตุที่ใกล้เคียงกัน ระบบจะทำการรวมกลุ่มการแสดงเป็นตัวเลขตามจำนวนของผู้ที่ปักหมุดพร้อมทั้งกำหนดสีแสดงผลที่มีความเด่น ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุลำดับความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจตามกระบวนการได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว 2) ส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเมื่อเจ้าหน้าได้ตรวจสอบและลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบนี้จะช่วยในด้านการจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาแสดงผลเป็นข้อมูลลำดับความสำคัญของบริเวณจุดเกิดเหตุโดยภาพรวมที่มีความน่าเชื่อถือ อันจะสามารถนำไปสู่การตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p15c0410

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โปรแกรมสำาหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Animator
หมวดโครงการ : 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา
พัฒนาโดย : นายนันทิพัฒน์ นาคทอง, นายธนพล ปิติฉัตร และ นายณัฐภัทร เลาหระวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 2

บทคัดย่อ :
    ปัจจุบันภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา สื่อเพื่อความบันเทิงเช่นละคร ภาพยนตร์ สื่อสำหรับการนำเสนอผลงาน ประกอบการเรียนการสอนฯลฯ ทั้งนี้เนื่องมาจากภาพเคลื่อนไหวนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ น่าดึงดูดใจ และเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานนั้นๆ อีกทั้งยังช่วย สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีอีกด้วยSVG (Scalable Vector Graphics) เป็นเทคโนโลยีการเก็บภาพเว็กเตอร์แบบมาตรฐานเปิด พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ XML (Extensible Markup Language) และมีคุณสมบัติในการรองรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติ ในขณะที่มีขนาดไฟล์ไม่ใหญ่ ซึ่งสามารถแสดงผลบนเว็บเบราซ์เซอร์มาตราฐานในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มเติม สามารถเรียกชมหน้าเว็บไซท์ได้รวดเร็วอย่างไรก็ตามในปัจจุบันการสร้างภาพเคลื่อนไหว HTML5 ด้วยเทคโนโลยี SVG ในปัจจุบันนั้น โดยมากต้องทำการเขียนโค้ดด้วยมือ โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกในปัจจุบันนั้นเท่าที่มีอยู่รองรับเพียงแค่การสร้างภาพนิ่งเวกเตอร์ด้วยมาตรฐาน SVG เท่านั้นแต่ไม่รองรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว ทำให้ค่อนข้างยากลำบากในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี SVG ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี HTML5ด้วยเหตุนี้ทางทีมของเราจึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ซึ่งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่นด้วยเทคโนโลยี HTML5 และ SVG เพื่อช่วยให้ไม่ต้องทำการเขียนโค้ดด้วยมือและช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานชนิดนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p21e0200

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ตำนานเทพเจ้าดินสอ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : God Of Write
หมวดโครงการ: 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน
พัฒนาโดย : นายอัศวิน โพธิ์รุ่ง, นายจารุกิตติ์  เกลี้ยงสุวรรณ และ นายสุภัทร  ลิ้มสมุทรชัยกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนระยองวิทยาคม
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 1

บทคัดย่อ :
    “ตำนานเทพเจ้าดินสอ ( God of write )” เป็นโปรแกรมประเภทเพื่อความบันเทิง (เกม) เป็นเกมสามมิติ ที่ผู้เล่นเป็นมุมมองที่สาม โดยดำเนินเรื่องด้วยอนิเมติคเปิดเกม เพื่อตัวเกมไม่น่าเบื่อ และจุดเด่นของเกมนี้ก็คือระบบใหผู้เล่นได้คิด ได้แก้ไขปัญหาต่างๆภายในตัวเกมที่จะมีรูปแบบภารกิจที่แตกต่างกันไป และยังมีระบบ Drawing คือผู้เล่นสามารถหยุดเกมแล้ววาดสิ่งของต่างๆมาได้หรือจะวาดไปที่ตัวศัตรูเพื่อที่จะเป็นการโจมตีมันได้ ระบบนี้จะทำให้ผู้เล่นมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่น่าเบื่อ ใช้ความคิด จินตนาการและการประยุกต์ใช้ต่างๆ
    โดยลักษณะของเกมนี้จะมีรูปร่างหน้าตาของเกมสวยงามทำให้น่าเล่นและมีการใช้ความคิดจินตนาการในการเล่นเกมเป็นการดึงให้ผู้เล่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมได้ เกมนี้จึงเป็นเกมที่น่าเล่นและเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกวัย เนื้อหาของเกมก็ไม่รุนแรง ยังมีแง่คิดที่อยู่ในเนื้อเรื่องสอดแทรกเข้าไปด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p22w0034

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : สื่อการเรียนการสอนเรื่องผังงาน
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : -
หมวดโครงการ : 22 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน
พัฒนาโดย : นางสาวนรกมล  วงศ์สูง
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 1

บทคัดย่อ :
    การเขียนผังงานคือการลำดับความคิดให้ออกมาในรูปสัญลักษณ์ที่เป็นสากลทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวางแผนออกแบบการทำงานใดๆ ก็ตาม เพราะหากรู้จักเขียนหรือดูผังงานให้เป็นก็จะทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน ไม่เกิดความสับสนระหว่างการทำงานที่มีความซับซ้อนมาก รวมทั้งสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนเรื่องผังงานจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องผังงานหรือผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมมีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น เพราะสื่อการเรียนการสอนนี้เขียนด้วย HTML5 ตั้งอยู่บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปศึกษาได้ โดยมีโปรแกรม Dreamweaver, Photoshop และ notepad เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนี้ โดยสื่อการเรียนการสอนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ เนื้อหา แบบฝึกหัด และเกม รวมทั้งมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อช่วยประเมินผลความรู้เรื่องผังงานของผู้เรียน มีส่วนติดต่อระหว่างผู้พัฒนาเว็บไซต์กับผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นวิจารณ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อผู้พัฒนาเว็บไซต์จะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอนเรื่องผังงานจากคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คนมีนั้นนัยสำคัญทางสถิติและ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p23w0012

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กระดาษทดอัจฉริยะ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Smart paper
หมวดโครงการ : 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน
พัฒนาโดย : นายพีรวุฒิ  ว่องวานิช และ นายภัทรเวทิน  วินทะสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 2

บทคัดย่อ :
    จากปัญหาในการคำนวณ แก้สมการนั้นสามารถทำได้ยากเมื่อใช้เครื่องคิดเลขโดยทั่วไป รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ความนิยมของ tablet การแจก tablet เพื่อการศึกษาแก่นักเรียน เป็นต้น จึงก่อให้เกิดความต้องการสร้างโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ android ที่สามารถรับข้อมูลแบบ touch screen เพื่อนำไปประมวลผลโดยการคำนวณและแก้สมการได้ อันเป็นที่มาของโครงการกระดาษทดอัจฉริยะนี้
    โครงการนี้ได้ใช้ภาษา java และ xml ในการพัฒนา โดยภาษา java ได้นำมาใช้ในส่วนการคำนวณและการเชื่อมต่อ สำหรับภาษา xml ใช้สำหรับการสร้าง layout หรือ รูปแบบ GUI สำหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน การพัฒนาโครงการนี้ใช้โปรแกรม eclipse ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรมสำหรับ android เนื่องจากมีฟังก์ชันต่างๆ รองรับเป็นจำนวนมาก
    ผลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการทดลองเขียน คือ โปรแกรมกระดาษทดอัจฉริยะ อันเป็นโปรแกรมที่ผู้เขียนได้ทำโหมด 2 โหมด คือ โหมดเขียนอิสระ และโหมดสำหรับการคำนวณ สำหรับโหมดการคำนวณนั้น โปรแกรมสามารถแก้สมการพหุนามกำลังต่างๆ ได้ตามแต่ input ที่ได้รับมา นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังได้เพิ่มความถูกต้องในการรับข้อมูลจากการเขียนโดยได้ทำการสร้างระบบ login เพื่อจดจำลายมืออันแตกต่างของผู้ใช้แต่ละคนไว้ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้องในการรับ input มากที่สุด นอกจากนี้โปรแกรมกระดาษทดอัจฉริยะยังมีฟังก์ชันต่างๆ เพื่อการใช้งาน เช่น ยางลบ สีของปากกา และฟังก์ชันอื่นๆ อีกจำนวนมาก ดังนั้น โปรแกรมกระดาษทดอัจฉริยะจึงเป็นโปรแกรมคำนวณเลขต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีประสิทธิภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p31c0484

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ระบบประมวลผลและจัดการข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงภัยพิบัติ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Social Media Information Processing, Management, and Visualization System for Disaster Response
หมวดโครงการ : 31 Environment App Contest
พัฒนาโดย : นางสาวปุณยวีร์  ภู่ระหงษ์ และ นายภาณุ  เกษมอัครวิภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.หัชทัย  ชาญเลขา
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 2

บทคัดย่อ :
    เนื่องจากในปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของประชากร และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัตินั้น มีข้อมูลข่าวสารมากมายถูกเผยแพร่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Twitter ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อมูลเหล่านั้นได้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ทำให้ยากที่ผู้อ่านจะสามารถติดตามได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โครงการชิ้นนี้จึงได้พัฒนาระบบที่จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประมวลผล โดยใช้การวิเคราะห์ และการประมวลผลทางภาษา เพื่อคัดแยกข้อมูลตามประเภทของเนื้อหา จัดเก็บโดยระบุเวลา และสถานที่ แล้วแสดงผลแก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นจะแสดงอยู่ในทั้งรูปแบบข้อความและแบบปักหมุดลงบนแผนที่ภูมิศาสตร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามข่าวสารภัยพิบัติจากหลายๆ แหล่งได้สะดวกรวดเร็วและครบถ้วน รวมถึงสามารถค้นหาและเลือกแสดงข่าวสารในขอบเขตที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ ที่เว็บไซต์ http://naist-33-157.cpe.ku.ac.th:2080/flood/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p32e0223

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ฝึกลากเส้น
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Start Drawing
หมวดโครงการ : 32 Mobile Application
พัฒนาโดย : นายมนตรี  งามอัครกุล, นางสาวปวรวรรณ  อาชาภิชาติ และ นางสาวจริยา  มงคลธนวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน และ นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตพงศ์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 1

บทคัดย่อ :
    โครงการนี้ได้นําเสนอ “โปรแกรมฝึกลากเส้น (Start Drawing)” สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกสอนวิธีลากเส้นในรูปแบบต่างๆ พัฒนากล้ามเนื้อและทักษะในการลากเส้น โดยที่ครูสามารถที่จะสร้างแบบฝึกขึ้นมา ให้เด็กสามารถทำแบบฝึกตามที่กำหนด และครูสามารถที่จะติดตามการทำแบบฝึกของนักเรียนได้
    โปรแกรมฝึกลากเส้นเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ Android ร่วมกับจอสัมผัสและระบบเครือข่าย ออกมาในรูปแบบของการฝึกลากเส้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็ก สำหรับการเขียนตัวอักษรโดยจะมีการให้คะแนนผลงานของผู้ใช้โดยเปรียบเทียบ รหัสทิศทาง (Chain Code) ระหว่างแบบฝึกและผู้ใช้ว่ามีความใกล้เคียงกันมากหรือน้อยแสดงออกมาเป็นคะแนนให้ทราบ ซึ่งผลการจำลองการทำแบบทดสอบโปรแกรมสามารถที่จะให้เด็กใช้ในการฝึกลากเส้นแสดงผลออกมาเป็นคะแนนให้ทราบ และครูสามารถสร้างแบบฝึกหัดและติดตามการทำแบบฝึกของเด็กได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p33n0254

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การรู้จำอักษรภาษาไทยโดยใช้วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Thai Character Recognition using Vector Machine Method
หมวดโครงการ: 33 BEST 2013 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest)
พัฒนาโดย : นายระพีพัฒน์  ศรีวิชัย, นายฌานันตร์  ยศสมบัติ, นายสง่าพงศ์  ปัญญาแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิช
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 1

บทคัดย่อ :
    การรู้จำตัวอักษรเป็นหัวข้อที่มีผู้ทำวิจัยมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการรู้จำภาพตัวอักษรภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข และตัวอักขระพิเศษที่เป็นตัวพิมพ์เดี่ยวทั้งหมด 192 ชนิด โดยมีกระบวนการพัฒนาทั้งหมด 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ประมวลผลภาพเบื้องต้น เพื่อให้ภาพที่ได้เหมาะสมต่อการรู้จำ ขั้นตอนที่ 2 ทำการสกัดคุณลักษณะของภาพ โดยใช้การโซนนิ่ง (Zoning Method) ขั้นตอนที่ 3 ทำนายชนิดตัวอักษรจากคุณลักษณะในขั้นตอนที่ 2 โดยใช้ Support Vector Machine (SVM) ขั้นตอนที่ 4 ใช้ k-Nearest Neighbor (k-NN) ทำนายซ้ำกลุ่มตัวอักษรเฉพาะกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกัน ไม่สามารถชี้ชัดด้วย SVM ผลการทดสอบการรู้จำอักษรบนเครื่อง Laptop ที่ใช้ CPU รุ่น Intel Core i5-3210M หน่วยความจำ 8 GB โดยทำการทดสอบทั้งหมด 65620 ภาพ ใช้เวลาประมาณ 35 นาที และมีอัตราส่วนความถูกต้องในการรู้จำตัวอักษรร้อยละ 98.12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ 15p41i0211

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : บทเรียนออนไลน์ตรีโกณมิติ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : E-Leaning of Trigonometry
หมวดโครงการ : 41 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับคูร อาจารย์
พัฒนาโดย : นายสุรชัย  สุขรี, นายวรวุธ  อัครกตัญญู และ นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางนิกร  ประวันตา
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับที่ 2

บทคัดย่อ :
    บทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e - learning ) เรื่อง ตรีโกณมิติ เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ใช้โปรแกรม Learnsquare ในการจัดระบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมแบบอีเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยมีทั้งข้อความ ภาพภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ ประกอบด้วยเนื้อหารายวิชา การประกาศข่าวสารรายวิชา ห้องสนทนา ระบบลงทะเบียนเรียน ข้อสอบ มีรูปแบบคาถามให้เลือก มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด ระบบบันทึกสถิติการเข้าใช้ระบบ มีระบบช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน สะดวกสาหรับผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น และสร้างเนื้อหา กิจกรรมโดยโปรแกรม Macromedia Flash เพื่อสร้างกิจกรรมที่มีลักษณะ Interactive ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ได้ตามความสามารถตามความสนใจของตนได้ เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ตรีโกณมิติ ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e -learning) ในครั้งนี้ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งในด้านคุณลักษณะของบทเรียน ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ และด้านการเรียนการสอน นอกจากนั้นข้อคิดเห็นอื่นๆ เห็นว่าได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้น ครอบคลุมเนื้อหา มีประโยชน์กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าต่อ