บทคัดย่อ (Abstract) โครงการที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทุกหมวดโครงการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ประจำการแข่งขัน NSC 2014

รหัสโครงการ : 16p11n0219
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) การพัฒนาเกมสามมิติประเภทแอ๊กชั่นอาร์พีจีแบบมัลติแพลตฟอร์ม : เกมมอนสเตอร์อินไทยแลนด์
(ภาษาอังกฤษ) Development of 3D action RPG game for multi-platform; Case study : Monsters in Thailand
ทีมผู้พัฒนา : นายกฤษฎา มหากิจไพศาล และนายกวินท์ ศิริคะเณรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายเทพฤทธิ์ สินธารงรักษ์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา

บทคัดย่อ
     ปัจจุบันเกมที่ผลิตออกมานั้นสามารถใช้งานได้บนหลากหลายระบบปฏิบัติการณ์ เนื่องจากเป็นการประหยัดทรัพยากรแล้วยังถือเป็นการขยายกลุ่มตลาดให้กว้างยิ่งขึ้นด้วย ผู้พัฒนาจึงได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาเกมแบบหลายระบบปฏิบัติการณ์หรือมัลติแพลตฟอร์ม โดยการออกแบบเกมเพียงครั้งเดียว ซึ่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันประเภทเกมแอ็กชั่นอาร์พีจีถือเป็นประเภทเกมที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ จึงน่าหยิบยกมาใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาเกมแบบมัลติแพลตฟอร์ม โดยเนื้อหาของเกมจะอ้างอิงจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของไทยรวมทั้งตัวละครแบบ SD (Super Deformed) ที่ผสมผสานความเป็นไทย ภายในเกมผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์ภัยจากเหล่าสัตว์ประหลาดลึกลับ ซึ่งออกมาสร้างความปั่นปุวนให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผู้เล่นสามารถพัฒนาความสามารถและทักษะต่างๆ ได้ ผ่านการเก็บค่าประสบการณ์ ในอนาคตหากผู้พัฒนาได้รับการสนับสนุนต่อยอด ผู้พัฒนาได้มีแผนการพัฒนาส่วนของการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นแบบออนไลน์เรียลไทม์ หรือเพิ่มระบบ In-app purchase เป็นต้น

Abstract
     Nowadays, many games can play on various devices. Multi-platform development in game can help us waste of resources and increase number of market share. That is reason of multi-platform game development if it is interesting. Action RPG is classic game genre, that still popular through years. It is so interesting to use Action RPG for multi-platform game case study. Monster In Thailand has story about invaded monster who make an disorder in tourist attractions. The stages are referred by famous tourist attractions in Thailand. Characters has mixed Thai style with SD scale. Players have to role as hero to get rid of monster in tourist attractions. Players also can improve their character by battle with monster. In the future, if we got fund or any support. We will develop more features in this game such as real-time PVP and in-app purchase.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16p12c0374
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) ซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(ภาษาอังกฤษ) -
ทีมผู้พัฒนา : นางสาวณรัฐวรรณ ตรีเชาว์นนท์ นายอานันท์ สุระเรืองชัย และนายเกรียงไกร ทรัพย์ชิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล และดร.พร พันธุ์จงหาญ
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา

บทคัดย่อ
     โครงงานซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้พัฒนาขึ้นในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ที่จำลองเป็นห้องเรียนเสมือนเพื่อให้การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องเรียนเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่นขึ้น โดยซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตามและเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนในห้องเรียนได้ มีการเก็บสถิติผู้เข้าเรียน และมีพื้นที่สาหรับระดมความคิดเห็น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถาม อีกทั้งโครงงานนี้ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรจาพวกกระดาษเอกสารประกอบการเรียน อุปกรณ์การเรียน และลดภาระของนักศึกษาในการจดบันทึกระหว่างการเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีเวลาในการคิดวิเคราะห์และเข้าใจสิ่งที่กาลังเรียนได้มากขึ้นอีกด้วย

Abstract
     ‘A software for learning support in transformative classrooms’ is developed to be the web application in the form of virtual classroom to make more convenient while teaching with electronic media. This software helps the instructors to track and understand the student’s emotion in the class. It has the statistics archive and the brainstorming board to stimulate the students to show their opinion. It can help the users to reduce the resources, such as paper documents or stationary and also decrease the student’s burden to take notes during the class. This will provide time for students to think, analyjze and understand what they are learning a lot as well.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16p13c0361
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
(ภาษาอังกฤษ) Indoor Navigator Application for the blind
ทีมผู้พัฒนา : นายกฤตภาส ภักดีทศพล นายคณาสิน แย้มนวล และนางสาวฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พร พันธุ์จงหาญ
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา

บทคัดย่อ
     โครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน windows phone 8 ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตาไปยังสถานที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยระบบจะประมวลผลเส้นทาง และบอกเส้นทางในการเดินทางจากตำแหน่งที่ผู้พิการทางสายตายืนอยู่ไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ สำหรับระบบนำทางภายนอกอาคาร จะทำงานควบคู่กับระบบ Global Positioning System (GPS) และ Bing maps ส่วนระบบนำทางภายในอาคารจะอาศัยเครื่องนับก้าวเดิน (pedometer) ซึ่งการเดินทางภายในอาคารจำเป็นต้องมีแผนที่ภายในอาคารเก็บไว้ในระบบ การพัฒนาระบบมุ่งเน้นที่ความสะดวกสบายของผู้พิการทางสายตา ดังนั้นการแสดงผลจะไม่เน้นทางด้านหน้าจอ แต่จะเน้นการแสดงผลทางเสียงเป็นหลัก รวมถึงการรับคำสั่งโดยใช้ท่าทางนิ้วมือและเสียง
     ระบบนี้แบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนแรก เป็นส่วนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ที่มีระบบนำทางภายในอาคาร และระบบนำทางภายนอกอาคาร ส่วนที่สองเป็นส่วน backend ซึ่งใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการเก็บข้อมูลแผนที่ภายในอาคาร และภาพสถานที่ โดยมีเว็บแอปพลิเคชันเป็นตัวควบคุมในการส่ง แก้ไขหรือลบข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้เพื่อประมวลผลภาพถ่าย เพื่อระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานระบบ โดยการเทียบ
ภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานถ่ายกับภาพถ่ายสถานที่ที่เก็บอยู่ในระบบ

Abstract
     This project aims to develop a mobile application for the blind. The application is an indoor and outdoor navigation developed based on several algorithms, such as path estimation and scene recognition. Using with pedometer shoes and floor plans, this application can navigate the blind walking into indoor places. For outdoor navigation, this application uses Global Positioning System (GPS) and Bing Map to navigate the blind walking to outdoor places. The application can be commanded by voice as well as simple swipe motions on the screen. This project consists of 2 parts:
     The first part is front-end. We develop the Windows Phone application using C# language on Visual Studio. The application provides the blind indoor and outdoor navigation. It tells the blind how to go to the destination by voice command. In indoor navigation, there is a scene recognition feature that the blind can use to identify the current location.
     Another part is back-end. We build the web application using PHP and MySQL and then deploy it on cloud. The web application is used to upload, edit and delete floor plans and scene pictures. Floor plans are fetched to the mobile application when the blind enter to indoor navigation feature. To identify the current, the taken snapshot will be compared to different scene pictures in the database by using scale-invariant feature algorithm.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16p14c0309
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) ระบบแนะนำและประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์
(ภาษาอังกฤษ) Event suggestion and evaluation system based on social network mining
ทีมผู้พัฒนา : นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล และนายสิรภพ ณ ระนอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน และรศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา

บทคัดย่อ
     โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบแนะนำและประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Event suggestion and evaluation system based on social network mining) โดยนำเสนอผ่านแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8 ชื่อว่า “Ask DOM” เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ เหตุการณ์ กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ รวมไปถึงผลการประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานรัฐในกรุงเทพมหานคร จากความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อเหตุการณ์และหน่วยงานนั้นๆ โดยข้อมูลจะมาจาก DOM Engine (Back-end) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่แสดงกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ที่ได้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านทางสื่อสังคม (Social Media) เช่น Twitter และ Foursquare มีการวิเคราะห์ข้อมูลสองส่วนหลัก ได้แก่ Influencer Analysis และ Sentiment Analysis โดยทำการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) อีกทั้งแอพพลิเคชั่น Ask DOM จะนำเสนอข้อมูลกิจกรรมประกอบกับข้อมูลการเดินทางและการจราจรพื้นฐาน อ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่สนใจ โดยใช้คำสำคัญ (Keywords) หรือประโยคคำถาม (Questions) ที่ต้องการได้ จากนั้นแอพพลิเคชั่นจะทาการประมวลผลคาถามโดยใช้หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานยังสามารถเรียกดูข้อมูลสถานที่สำคัญ เหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่กาลังเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อมูลการจราจร ในรูปแบบของแผนที่กรุงเทพมหานครได้อีกด้วย
     นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นยังทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ได้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อตรวจหาเหตุการณ์ผิดปกติ (Anomaly Event) ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานอีกด้วย

Abstract
     This project aims to develop an Event suggestion and evaluation system based on social network mining. The project consists of two main parts; Ask DOM application on Windows Phone 8 as a front-end and big data analytics engine as a backend.
     Ask DOM application (front-end) offers the public opinions on point of interests, information on special events as well as government efficiency and misconduct issues, gathering in the Bangkok area. Traffic information will also be available on Bangkok map within the application interface. Users will be able to ask questions in natural language. The mobile application will process the question and produce a set of keywords that are meaningful to the back-end search engine. Moreover, users can perform a real-time search for information on traffic, events, and incidents in Bangkok using a set of keywords. A query can also be made based on current geo-location of the users. The application provides notification on the anomalies occurring nearby users’ current geo-location.
     DOM engine (back-end) is an engine for a Big Data Analytics framework based on social network text. The engine tries to make sense of the text gathered from Twitter and Foursquare by grouping, clustering and analyzing the sentiment of the public's opinion on a particular topic. In this project the main topic that we take an interest is “Events in Bangkok”. The technology learnt will include then cloud-based Map Reduce platform, standard natural languages methods, as well as some software development techniques. This engine consists of two analyses; (1) Influencer Analysis finds the representative nodes on each particular topic. The analysis designed with efficient distributed learning algorithms that is implemented and tested under the Map Reduce framework. (2) Sentiment Analysis classifies social media texts as positive or negative. The system uses Natural Languages Processing (NLP) trained on social data; the engine support two languages, Thai and English.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16p21c0341
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) บุญอิ่มริมรั้ว
(ภาษาอังกฤษ) Boon-im, the restaurant
ทีมผู้พัฒนา : นางสาวณัฏฐกมล สุกิจจาคามิน นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม และนางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน

บทคัดย่อ
     ในปัจจุบันเกมส่วนใหญ่จะเน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่มีเกมเพียงส่วนน้อยที่เกมจะมีความรู้หรือสาระความรู้สอดแทรกในเกม ประกอบกับการที่สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วัฒนธรรมตะวันตกข้ามา มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมของไทยถูกลดความสาคัญลง ซึ่งรวมถึงอาหารการกินของคนไทยด้วย
     จากแนวคิดดังกล่าวทางทีมงานผู้พัฒนาจึงพัฒนาเกม “บุญอิ่มริมรั้ว” ซึ่งเป็นเกมในรูปแบบเกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Games) ในรูปแบบแอนิเมชัน และสมมติให้ผู้เล่นเป็นตัวละครต่างๆ โดยอยู่ภายใต้เนื้อเรื่องที่ว่า บุญอิ่มต้องการจะทดสอบฝีมือในการทำอาหารจึงเข้าร่วมการแข่งขันทาอาหารที่จัดขึ้น โดยบุญอิ่มจะต้องแข่งขันกับใบว่านและลุงเรียนเพื่อให้ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศมาครอง
     เกมนี้จะมีการปฎิสัมพันธ์กับผู้เล่น โดยสามารถเล่นเกมนี้ได้หลายรูปแบบ ทั้งการใช้อุปกรณ์ชนิดใหม่ที่เรียกว่า “Leap motion ” สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมือ และเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแท่งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือหากผู้เล่นไม่มีอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ก็สามารถใช้เมาส์ ในการควบคุมการเล่น เพื่อเกมมีความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการสอดแทรกความรู้การประกอบอาหารไทย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
  
Abstract
     It is known that most of the games today are meant to only entertain us, only few of them give us knowledge and deep meanings. It is also known that the influence from the western countries has come to play a bigger part in our life which make the traditional Thai culture; such as food become less and less important in people eyes.
     This thought later developed into an idea of our game; Boon-im, the restaurant, the simulation games with cute animation and stories. You are given the role of the character, Boon-im, who has to face the test of the life time on the upcoming food festival to win the biggest price against Baiwaan and Loong-rian.
     This interactive game can be played in many platform like Leap motion that capture the movement of our hands, fingers and a rectangle controller. You can also use mouse. Because what we need is a fun game that teach us how to cook and preserve Thai culture.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16p22c0347
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ๊ค
(ภาษาอังกฤษ) Jack find the treasure

ทีมผู้พัฒนา : นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ นางสาวพัชรินทร์ รัศมีธงชัย และนางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน

บทคัดย่อ
     ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีมากขึ้นทั้งการใช้และการผลิต แต่มีสื่อการสอนจำนวนไม่มากนักที่จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย มองเห็นภาพและสนุกสนานไปกับการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิชา ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ละเลยในการให้ความใส่ใจในเรื่องของภาษาอังกฤษ คิดว่าคำศัพท์ต้องจำเยอะ จะจำคำศัพท์ได้อย่างไรและต้องมีตัวอย่างการใช้ประกอบกับศัพท์และสำนวนจึงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนทุกคนซึ่งสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางในด้านภาษาอังกฤษได้
     โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ๊ค” (Jack find the treasure) ประกอบไปด้วย เนื้อเรื่อง เนื้อหา แบบทดสอบและเกม โดยเนื้อเรื่องจะมีตัวละครหลักคือ แจ๊คและนางฟ้า ที่ต้องผจญภัยเพื่อตามล่าหาสมบัติ โดยเนื้อเรื่องนี้จะสอดแทรกไปกับการศึกษาเนื้อหา อีกทั้งยังมีเกมเพื่อให้สื่อไม่น่าเบื่อ ทำให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและรู้สึกสนใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น โดยโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโปรแกรม ได้แก่ Adobe Illustrator CS5.5, Adobe Flash CS 6, , Adobe Photoshop CS5.5, Audacity ,Zinc 4.0 และใช้ภาษา Action Script 3.0 ในการเขียนควบคุมโปรแกรม

Abstract
     Nowadays Technologies become big parts of our lives, as well as the producing of the media learning we use as a new way of learning today. Still, there are only a few Medias that actually work out the way the learners want. Using pictures, games, animation, stories and such, the learner don’t only understand the lessons better but they also have fun learning them. We, the developers, know that English is one of the subjects that need this kind of media. Jack find the treasure was made in order to help the learners understand English language better enough to use it in real life and have also fun learning them.
     Jack find the treasure is the learning media with stories, contents, quiz and games, follow the main character, Jack to find the treasure. We really hope this media is what we and the learners need. The programs used are Adobe Illustrator CS5.5, Adobe Flash CS 6, Adobe Photoshop CS5.5, Zinc 4.0 Audacity, ,and all written in Action Script 3.0.


   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16p31i0057
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) ระบบนำทางภายในอาคาร
(ภาษาอังกฤษ) -
ทีมผู้พัฒนา : นายทรงยุทธ เพิ่มผล และนายธนวัฒน์ วัจนสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 Mobile Application

บทคัดย่อ
     โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบในการประมาณตำแหน่งภายในอาคาร โดยใช้สัญญาณไวเลสแลน ที่มีความสามารถในการทะลุกำแพง นอกเหนือจากสัญญาณระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ซึ่งมีข้อจำกัดที่สามารถใช้ระบุตำแหน่งภายนอกอาคารเท่านั้น ซึ่งสัญญาณไวเลสแลนนี้จะใช้ช่วงความถี่ 2.4 GHz ที่อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปรองรับการทำงาน โดยที่ระบบจะแบ่งการทำงานหลักเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ และการทดสอบระบบ โดยมีข้อมูลหลักคือ ค่าความแรงของสัญญาณและค่าที่อยู่แมค และประยุกต์ใช้เทคนิคการประมาณตำแหน่ง เพื่อระบุถึงตำแหน่งภายในอาคาร นอกจากนั้นระบบยังสนับสนุนการนำทางด้วยเสียงไปยังปลายทางได้อีกด้วย

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16P41N0229
ชื่อโครงการ :
(ภาษาไทย) เรียนรู้การพูดออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ
(ภาษาอังกฤษ) BBL English.
ทีมผู้พัฒนา : อาจารย์รุ่งกานต์ วังบุญ
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สื่อบทเรียนสาหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ ระดับครู อาจารย์

บทคัดย่อ
     การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ สาหรับ AEC อีกเพียงหนึ่งปีข้างหน้า ภาษาจะกลายเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีเด็กๆไทย ที่มักบ่นว่าไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ แต่อยากเก่งภาษาอังกฤษ คงจะเป็นไปได้ยากที่เด็กจะเก่งในสิ่งที่ไม่รัก ดังนั้นเราควรจะหาวิธีที่ทำให้ชอบภาษาอังกฤษก่อน แล้วเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษไปเองก่อนอื่น เราต้องเริ่มจากการหาวัตถุดิบที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเข้าไปในสมองของเราให้ได้เยอะๆก่อน หรือพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น การฟังภาษาอังกฤษ การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษมากๆ โดยการฟังเพลง หรือดูภาพยนตร์ที่เราชอบเป็นภาษาอังกฤษ ทำซ้ำๆ หลายๆ รอบ พยายามพูดตามให้สำเนียงเหมือนให้ได้ พร้อมแปลความหมายเป็นไทย
     ดังนั้นจึงพัฒนาสื่อบทเรียนสาหรับการเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง “เรียนรู้การพูดออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ” ชื่อโปรแกรมคือ 4PractOLearn อีกทั้งการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้ได้ผลดีที่สุดควรสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา จึงได้นำโครงการหรือโปรแกรมนี้ลงเทปเล็ตอีกด้วย โดยมี Lesson คือการสรุปเนื้อหาบทเรียนแยกประเภทการสนทนาตามโอกาสต่างๆ , Story คือนิทานภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย , Vocabulary คือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกจัดให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายในการใช้งานและจดจำ มีภาพ เสียงพูดสำเนียงที่ถูกต้องให้พูดตามได้ ,Music คือเพลงนิทานอังกฤษ และ Lab คือ จุดเด่นของสื่อบทเรียนนี้ เพราะเป็นการให้ผู้เรียนสามารถได้ฝึกทักษาด้านภาษาอังกฤษดังนี้
     ฟัง : โดยการมี script ให้เสมอ สามารถวนฟังได้หลายๆ รอบได้ตามความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนจนสามารถฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องและเข้าใจได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถ พูดภาษาอังกฤษได้อีกด้วย
     พูด : สามารถฟังประโยคซ้าๆ หลายๆ รอบ จนขึ้นใจแล้วพูดตาม ออกเสียงให้เหมือนที่สุด อาจไม่เข้าใจความหมาย หรือคาแปล ไม่เป็นไร ขอให้พูดภาษาอังกฤษออกมาให้ได้ก่อน
     อ่าน : จับใจความจาก script ที่ให้แล้วลองตอบคำถามจากข้อความสั้นๆ จากที่อ่าน
     เขียน : ฝึกการเขียนคำศัพท์ สะกดคำศัพท์ให้ถูกตั้อง โดยทั้ง 4 ทักษะนี้มีการระดับความง่าย ปานกลาง และยาก ตลอดจนจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้ความรู้ทั้ง 4 ทักษะแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้ ให้เสมือนอยู่สถานะการณ์จริงจะได้มีความคุ้นเคย ทั้งนี้สามารถเรียนรู้ได้หลายรูปแบบตามแต่สะดวกคือ สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ผ่านระบบ LMS หรือการเรียนออฟไลน์โดยนาโปรแกรมติดตั้งในเครื่องพีซี อีกทั้งสามารถเรียนรู้แค่ปลายนิ้วผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต ที่เป็นแพลตฟอร์ม แอนดรอยด์ ทั้งนี้เพื่อจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดความสนุกกับบทเรียนแล้วทำให้เกิดความเข้าใจ มั่นใจ และเมื่อมีการฝึกฝนบ่อยๆ ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างฝั่งลึก เป็นการเรียนรู้ระยะยาว
     จากการศึกษาผลการใช้โปรแกรมนี้ทาให้เกิดผลหลายมิติและหลายประการคือ เกิดมิติการสนใจ ตื่นเต้นในการเรียนรู้ การกระตือรือร้น อยากรู้อยากลอง เกิดความสนุก รอยยิ้ม เสียงหัวเราะเป็นบรรยากาศที่ดีทั้งตัวนักเรียนและครู และที่สาคัญนักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่ยากๆ ได้อย่างในระยะเวลาอันสั้นมาก สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่จากัดสถานที่ และบ่อยครั้งนักเรียนมักจะมีคำถามที่อยากรู้เพิ่มเติมให้ครูกลับไปทำสื่อเพิ่มมาให้นักเรียนเรียนรู้หัวข้อต่อไป

Abstract
     In the next year, for the AEC, language will be more important in Thailand. But there are some Thai students who always complain and do not like this language, yet they want to able to speak this language fluently. It is definitely difficult to be good in thing that they do not like. For this reason, we must find a way to make them like English. Firstly, we have to add English to their environment for listening and speaking skill by play English song or film, and try to speak like the actors while translating the meaning in Thai.
     For this reason, there is 4PratOLearn which is an online media for education. The best way to learn English is to be accessible anywhere and anytime, so this program is also on Tablet. There are “Lesson” which is the summary of the contents and conversations in many occasions, “Vocabulary” which is separated to categories with picture and sound make it easier to learn, “Music” which is the music of some English stories and “Lab” which is the heart of this project, because it will let students to practice these skills:
     1. Listening: With audio transcription, and can be played many times, so the language will be in their minds and brains automatically.
     2. Speaking: Listen to the sentence, and repeat it again and again until they speak the same as the audio.
     3. Reading: Scan the articles and answers the questions.
     4. Writing: Practice vocabulary and write it correctly.
These four skills will have 3 level difficulties: easy, medium and hard. And there also are the simulate situations to make them familiar to English. Students can learn in many ways, there are online media via LMS or study offline by an application on PC, smart phone or tablet (Android). Because learning can be appeared all the times and students will have fun with it, and it will leads to understanding and confidence when they keep practicing the lessons.
     The feedback of this project leads to many points, many people are interested. They had fun. And they laughed. These are the good learning atmosphere for students and teachers (1st – 3rd Grade). And the most important thing is they understood the difficult content in the very short time, and can practice anytime, anywhere. And students are always curious and want to know more so that teachers have to make more medias for them.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ : 16P32N0204
ชื่อโครงการ :

(ภาษาไทย) การรู้จำอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ 2
(ภาษาอังกฤษ) -
ทีมผู้พัฒนา : นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ และนายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายกานต์ ปทานุคม
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest)

บทคัดย่อ
     โครงการนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรม โครงการตรวจสอบรู้จำอักษรภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 2 (Smart Recognition System II) ซึ่งทางผู้พัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญและเนื่องด้วย เทคนิคและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปมาก อีกทั้งทางผู้จัดทำยังได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งก่อนหน้า จึงทำให้ทางผู้พัฒนาคาดว่าการรู้จำอักษรในปัจจุบันนั้นน่าสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพกว่าในอดีต จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำ การรู้จำอักษรโดยนำความรู้และวิทยาการที่มี ณ ปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ขั้นตอนวิธี และ ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย เทคนิคที่ทางผู้พัฒนาสนใจจะนำมาใช้ แบ่งเป็น สองขั้นตอน โดยขั้นแรกจะเป็นการแบ่งกลุ่มของตัวอักษร โดยใช้ Convolutional Neural Network เพื่อเป็นการลดปริภูมิในการค้นหาของ K-Nearest Neighborhood ในขั้นตอนต่อไป โดยในขั้นตอนที่สอง การวิเคราะห์จะอาศัยใช้ระยะขอบทั้งสี่ด้าน พร้อมกับ ใช้ Pyramid Histogram of Oriented Gradient โดยมี K-Nearest Neighborhood เป็นตัวแยกแยะสัญลักษณ์

Abstract
     In this project, Smart Character Recognition System II, the developers have been appreciated the development of character recognition techniques and theirs important. That confidently make us to expect the recognition’s result would be more efficient than the past. Therefore, we have had an idea to integrate many of recognition techniques in order that there would be the best recognition result. There are two stages in the processing. First, find the group of character to reduce the search space of , K-Nearest Neighborhood classifier by using Convolutional Neural Network. In the second stage, K-Nearest Neighborhood is applied by using distances from bounding box to character boundary and Pyramid Histogram of Oriented Gradient as features, recognition result can be improved significantly in this stage.