การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย : NSC

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย: จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ในระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี
     ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 9,847 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นกว่า 19,935 โครงการ*
     โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนาสร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะ ความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำนวนไม่น้อย และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง เพราะมีกระบวนการสร้าง พัฒนาและประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุนผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
     ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นปีที่ 15 โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 11 ประเภท กล่าวคือ
     1. ระดับนักศึกษา 5 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์
     2. ระดับนักเรียน 3 ประเภท ได้แก่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
     3. หัวข้อพิเศษ 3 ประเภท ได้แก่ Mobile Application, การประมวลผลภาษาไทย (BEST – Text Location Detection Contest)  และระดับครู อาจารย์ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์
     มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 648 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการกว่า 1,347 โครงการ* สำหรับในงาน มหกรรมฯครั้งนี้ จะเป็นประกวดผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ของผู้พัฒนาทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาหลายขั้นตอนจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง รวมเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันจำนวน 122 โครงการ*
หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ มีนาคม 2558

     นับแต่ปีพ.ศ. 2546 ศูนย์ฯ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ส่งผลงานที่ชนะเลิศไปแข่งขันงาน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ซึ่งเป็นการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนและนักศึกษาที่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลมีดังนี้
รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Mech Tournament” พัฒนาโดย นายศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ นายณัฎฐชัย เลาหชัย และนายภูมิ พีชวณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในงาน APICTA 2005 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
     รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Battle Crossword RPG Game” พัฒนาโดย นายปิฐิพงศ์ กันทะวงศ์ นายศิตวิทย์  สุธีพรวิโรจน์ และนายนัทน์นที มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน APICTA 2005 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
     รางวัล Winner ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Analyzing and Tuning Thai Musical Instruments Program” พัฒนาโดย นางสาวรพีพร พิมพ์อูบ นางสาวศิริมา แซ่ลิ่ว และนางสาวคุลิกา ชมวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในงาน APICTA 2006 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “Real-time Camera's Position and Orientation Estimation Engine” พัฒนาโดย นายวัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ นายอานุภาพ วิรัตนภานุ และนายพงศ์ธาริน วินยเวคิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2006 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     รางวัล Winner ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Tanjai OCR: Input at the Speed of Thought” พัฒนาโดย นายณัฎฐ์  ปิยะปราโมทย์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในงาน APICTA 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์
     รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ "Hum Me a Tune…Here Comes the Song"  พัฒนาโดย นายพงศกร ธีรภาพวงศ์ และ นายไวยณ์วุฒิ เอื้อจงประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Paddy Ecosystem Cyberlab: PEC” พัฒนาโดย นางสาวกนกวรรณ สีแดง นางสาวชญานิษฐ์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ และนายเจษฎา กิตติวราภรณ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ในงาน APICTA 2008 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Crystaxis” พัฒนาโดย นายภัทรวุฒิ  มาลีหวล นายธนานนท์  ปฏิญญาศักดิกุล และ นายพรสิงห์  นิลผาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในงาน APICTA 2009 ณ ประเทศออสเตรเลีย
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “Destine Strategy” พัฒนาโดย นายสุทธินันท์ สุคโต นายวริศร์ โรจน์มั่นคง และนางสาวศุภลักษณ์ เกื้อทองมาก จากโรงเรียนระยองวิทยาคม ในงาน APICTA 2010 ณ ประเทศมาเลเซีย
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “มิตรแท้ธุรกิจ” พัฒนาโดย เด็กชายวงศกร เทศยรัตน์ เด็กชายภัทร จารุอริยานนท์ และ เด็กชายวิทวิน โค้วเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในงาน APICTA 2011 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
     รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ “ความฝันอันมืดมิด” พัฒนาโดย นายกำชัย โลเกศกระวี นายวาริท ทวีกาญจน์ และ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน APICTA 2011 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “บุญช่วยกู้ชีพ” พัฒนาโดยนางสาวฉัตรธินี สุขยิ่ง ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป และ นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ในงาน APICTA 2012 ณ ประเทศบรูไน
     รางวัล Winner ประเภท Tertiary Student Projectsโครงการ “ระบบช่วยแพทย์รังสี” พัฒนาโดย นายกรัชกาย อารีกิจเสรี นางสาวศรัณยา ภุมมา และนายธนานันต์ พัฒนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน APICTA 2013 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “@pple(แอดพีเพิ้ล)” พัฒนาโดย นายวงศกร เทศยรัตน์ และนายภัทร จารุอริยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในงาน APICTA 2013 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ “โปรแกรมพัฒนานิตยสารบน HTML5” พัฒนาโดย นายมนัสวิน หาญมงคลชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในงาน APICTA 2013 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ ระบบแนะนำและประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ พัฒนาโดย นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นายสิรภพ ณ ระนอง และ นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
     รางวัล Merits ประเภท Tertiary Student Projects โครงการ มีเดีย บีมเมอร์ พัฒนาโดย นายคุณาภาส คงกิติมานนท์ นางสาวศศวรรณ เอื้อนิธิรัตน์ และ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
     รางวัล Merits ประเภท Secondary Student Projects โครงการ นายซอมบี้กับเคมีที่รัก พัฒนาโดย นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร และ เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวมัทนา ประภาเมือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ในงาน APICTA 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย