การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ : YSC

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก
     ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการริเริ่มจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Young Scientist Competition in Computer Science Project –YSC.CS) ขึ้น และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Project –YSC.EN) ในปีพ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับประเทศ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
     นับแต่ปี พ.ศ. 2547 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้ามาร่วมกับศูนย์ฯ ในการดำเนินการโครงการและสนับสนุนด้านวิชาการและการฝึกอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงงานไปแล้วทั้งสิ้น 2,160 โครงงาน* จากข้อเสนอโครงงานทั้งสิ้น 6,443 โครงงาน*
     ผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงาน Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ มีนาคม 2558

งาน Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF
     เป็นงานแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ครอบคลุมการประกวดในสาขาต่างๆ ถึง 15 สาขา นับเป็นเวทีชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ซึ่งเยาวชนไทยประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปปรากฏในเวทีระดับโลก ดังนี้
     พ.ศ. 2543 นายณัฐพงศ์ ชิณธเนศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม รางวัลที่ 2 ประเภท Grand Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรางวัลทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Lehigh University และ มหาวิทยาลัย Lawrence Tech University ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 51 ณ เมืองดีทรอยท์ มลรัฐมิชิแกน
     พ.ศ. 2545 นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย โรงเรียนทิวไผ่งาม รางวัลประเภท Special Awards การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Use of Personal Computer) จาก มูลนิธิอินเทล ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 53 ณ เมืองหลุยส์วิลล์ มลรัฐเคนตักกี
     พ.ศ. 2547 นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลประเภท Special Awards เกียรติคุณประกาศ จาก Association for Computing Machinery ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 55 ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน
     พ.ศ. 2549 นายณัฏฐ์ ปิยะปราโมทย์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี รางวัลที่ 4 Grand Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, รางวัลที่ 1 Special Awards จาก Association for Computing Machinery และ รางวัล Special Awards สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ จาก สมาคมปัญญาประดิษฐ์อเมริกัน ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 57 ณ เมืองอินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียนา
     พ.ศ. 2549 ด.ช.พีรจุฬา จุฬานนท์ นางสาวจิตต์ศจี สิชฌนุกฤษฎ์ และ นายตากเพชร เลขาวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รางวัลที่ 3 Grand Awards ประเภททีม และรางวัล Special Awards จาก United Technologies Corporation ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 57 ณ เมืองอินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียนา
     พ.ศ. 2551 นายภีมเดช ประสิทธิ์วรเวทย์ นายมนภาส หะรารักษ์ และ นายธนวรกฤต บางเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 Special Awards จาก Sigma Xi, The Scientific Research Societyในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 59 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย
     พ.ศ. 2552 นายจักรกฤษณ์ ใจดี โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำปาง ได้รับรางวัล Special Awards อันดับที่ 3 จาก American Association for Clinical Chemistry ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 60 ณ เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา
     พ.ศ. 2552 เด็กชายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ เด็กหญิงอารดา สังขนิตย์ และ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 60 ณ เมืองรีโน มลรัฐเนวาดา
     พ.ศ. 2553 นายศุภชัย นิลดำ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 วิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 61 ณ เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
     พ.ศ. 2553 นางสาวสายฝน นภนิภา และ นางสาวอภิชญา นพเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม  ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 61 ณ เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
     พ.ศ. 2554 โครงงาน พลาสติกจากเกล็ดปลา โดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลที่ 1 Grand Awards สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (Best of Category Award) และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation Young Scientist Award) ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
     พ.ศ. 2554โครงงาน ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว โดย นายธนทรัพย์ ก้อนมณี นางสาววรดา จันทร์มุข และนายนรินธเดช เจริญสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 4 ประเภททีม สาขาวิศวกรรม-วัสดุศาสตร์  ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 62 ณ เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
     พ.ศ. 2555 โครงงาน การศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง โดย นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สาขาสัตววิทยา ได้รับรางวัลGrand Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตววิทยา ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 63 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
     พ.ศ. 2555 โครงงาน บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา โดย นายจตุพร ฉวีภักดิ์ นายณัฐพงษ์ ชิณรา และ นางสาวนันทกานต์ ล่องโลด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลGrand Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตววิทยา ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 63 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย
     พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์มในการดูดซับโลหะทองแดง โดย นางสาวอภิษฎา จุลกทัพพะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา
     พ.ศ. 2556 โครงงาน การศึกษาผลของ ความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดของแรง และจำนวนเส้นขนสัมผัส ต่อการหุบใบของต้นกาบหอยแครงชนิด Dionaea muscipula เพื่อใช้ประยุกต์สร้างและพัฒนานวัตกรรมมือกล VFT 1852 โดย นายสหกฤษณ์ ธนิกวงศ์ นายณัฐนนท์ พงษ์ดี นายพรภวิษย์ เจนจิรวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์พืช ประเภททีม ในงาน Intel ISEF ครั้งที่ 64 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.societyforscience.org/isef/