หนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์" ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

มาแล้วครับ สำหรับหนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์"
ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แบ่งเป็น 8 บท ประกอบด้วยเนื้อหาด้านทฤษฏี แอนาล็อก ดิจิทัล และไมโครคอนโทรลเลอร์
โดยจะกำหนดให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน การเรียนการสอนของโครงการ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp" ต่อไป
ทั้งนี้ สามารถจัดพิมพ์เป็นเอกสาร หรือส่งเป็นไฟล์เพื่อนำไปเผยแพร่ยังผู้เข้าร่วมค่ายฯ
หรือส่งต่อแก่ผู้ที่สนใจได้ [คลิก] พร้อมกันนี้ คณะผู้จัดทำใคร่ขอรบกวนผู้ใช้หนังสือเล่มนี้
ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ "NECTEC eCamp ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์"
(อยู่ในหนังสือหน้า 135) หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิก] ภายใน 30 มิถุนายน 2560
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหนังสือเล่มนี้ต่อไป ในการนี้ คณะทำงานฯ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ