Embedded Camp

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp)

NECTEC IoT Camp 2019

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคตะวันออก)

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคตะวันออก)
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับ
รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าการอบรมได้ที่
ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ แล้วพบกันในวันจัดอบรมนะครับ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม NECTEC IoT Camp 2016 สำหรับภาคตะวันออก และภูมิภาคใกล้เคียง

 เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ในเขตภาคกลาง หรือภูมิภาคใกล้เคียง
ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Internet of Things สมัครเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
(NECTEC IoT Camp 2016 | ภาคตะวันออก) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ กำหนดการจัดอบรมฯ ภาคตะวันออก , คุณสมบัติผู้สมัคร
การสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสมัคร Online
เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2559 นี้นะครับ

ผลงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อ (ภาคกลาง)

และแล้วก็ผ่านไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม
กับเทคโนโลยี NETPIE และการประยุกต์ใช้งานด้าน IoT (Internet of Things)
กับการจัดอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)
โดยในภูมิภาคนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลัก
ของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อสู่ผู้ใช้งานได้จริง จำนวน 3 ผลงาน
สามารถเข้าชมภาพของผู้พัฒนาผลงานและข้อมูลได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันใหม่กับการจัดอบรมที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)

 

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับ
รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าการอบรมได้ที่
ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ แล้วพบกันในวันจัดอบรมนะครับ