กำหนดการ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว"

กำหนดการ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว"
(NECTEC Embedded Technology Camp 2015)
ระหว่างวันพุธที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
เวลา                               รายละเอียด
13.00 – 16.00 น.    รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน ณ หน้าห้อง Auditorium ชั้น 1
17.00 น.                เข้าที่พัก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : ทีมงานของโครงการจะอยู่รอรับรายงานตัวของผู้เข้าร่วมค่ายฯ ถึงเวลา 21.00 น.

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
เวลา                               รายละเอียด
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 403 ชั้น 4
08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิด “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว”
                            กล่าวรายงาน
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            กล่าวต้อนรับและเปิดงาน “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว”
                            โดย    ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
                                     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            กล่าวถึงความร่วมมือของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก
                            โดย    คุณสติยา สังการ์พินธุ์
                                     บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
09.00 – 09.30 น.    บรรยายพิเศษ “Embedded Technology & Internet of Things”
                            โดย    คุณณัฐวุฒิ เพชรแสงโรจน์
                                     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ IoT
                                     บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
09.30 – 10.15 น.    แนะนำโครงการฯ และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายฯ
                            โดย    คุณเจษฎา จงสุขวรากุล
                                     รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    “มารู้จักเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกันเถอะ (Introduction to Embedded Technology)”
                            โดย    คุณเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
                                     หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
                            และ    คุณวรากร คำแก้ว
                                     นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
                                     หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “รู้จักกันและกัน” ณ ห้อง 404 ชั้น 4
14.00 – 15.15 น.    Embedded Technology Demo
                            โดย    คุณวิทวัส บุญลีลากุล
                                     คุณธัณย์ จิตไมตรีเดชสกุล
                                     คุณจารวี ลุยราช
                                     R&D Engineer
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00 น.    Embedded Technology Demo (ต่อ)
17.00 – 18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น.    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Intel® Edison and Arduino Breakout Kit” (LAB 1-5)
                            LAB 1 [LED, Button, Buzzer]
                            โดย    คุณวิทวัส บุญลีลากุล
                                     คุณธัณย์ จิตไมตรีเดชสกุล
                                     คุณจารวี ลุยราช
                                     R&D Engineer
20.30 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
เวลา                               รายละเอียด
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 403 ชั้น 4
08.30 – 10.15 น.    LAB 2 [Smart Relay, LCD RGB Backlight, Touch Sensor]
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    LAB 3 [Temperature Sensor, Light Sensor, Sound Sensor, Rotary Angle Sensor]
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.15 น.    LAB 4 [Mini Servo, Bluetooth & Application Demo]
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “พักสักนิด” ณ ห้อง 404 ชั้น 4
16.30 – 17.30 น.    LAB 5 [Wifi]
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 19.30 น.    LAB 5 [Wifi] (ต่อ)
19.30 – 20.30 น.    Clinic Time
                            โดย    ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
21.00 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
เวลา                               รายละเอียด
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 403 ชั้น 4
08.30 – 10.15 น.    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Internet of Things [IOT]”
                            โดย    ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                            และ    ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
                                     นายจิรศักดิ์ รักษาชุม
                                     นายมงคล มโนพิรุฬห์พร
                                     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    Internet of Things [IOT] (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.15 น.    Internet of Things [IOT] (ต่อ)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00 น.    Internet of Things [IOT] (ต่อ)
17.00 – 18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 19.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อน พี่ น้อง” ณ ห้อง 404 ชั้น 4
19.00 – 20.00 น.    นำเสนอแนวความคิดของผลงานด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Idea Presentation)
20.30 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
เวลา                               รายละเอียด
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 403 ชั้น 4
08.30 – 10.15 น.    ลงมือปฏิบัติ (Workshop) สรรค์สร้างผลงานของทีมตนเอง ตามหัวข้อที่ได้คิดไว้
                            โดยมีที่ปรึกษาระหว่าง Workshop ได้แก่
                                     ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
                            และ    ทีมวิทยากร “Intel® Edison and Arduino Breakout Kit”
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    Workshop (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.15 น.    Workshop (ต่อ)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00 น.    Workshop (ต่อ)
17.00 – 18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.30 น.    Workshop (ต่อ)
21.00 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
เวลา                               รายละเอียด
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 404 ชั้น 4
08.30 – 10.15 น.    แต่ละทีมนำเสนอผลของการลงมือปฏิบัติสรรค์สร้างผลงานของตนเอง (Presentation) ทีมที่ 1 - 10
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    ทีมที่ 10-20 นำเสนอ
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.    พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว”
                            มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            และ    คุณสติยา สังการ์พินธุ์
                                     ผู้อำนวยการฝ่ายองค์การสัมพันธ์
                                     บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                            กล่าวปิด “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว”
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
14.30 – 15.00 น.    ถ่ายภาพร่วมกัน
15.30 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา