การสมัครเข้าร่วมโครงการ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับเยาวชนในโครงการ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp")
     1. รับสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ประกอบไปด้วย เยาวชนระดับอุมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ท่านต่อทีม
     2. แต่ละทีม ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
     3. เยาวชนที่สมัคร ต้องเป็นพี่เลี้ยงหรือเคยเป็นพี่เลี้ยงของ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp" ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเครือ  "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp" ในปัจจุบัน ทั้ง 18 แห่ง ได้แก่
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยมหิดล
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         มหาวิทยาลัยบูรพา
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         มหาวิทยาลัยนเรศวร
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
     4. เยาวชนที่สมัคร ต้องมีความรู้พื้นฐานตรงคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมตามที่กำหนด [คุณสมบัติและกลุ่มเป้าหมาย]
     5. แต่ละทีม ต้องคิดหัวข้อหรือชื่อโครงการ/ผลงาน ที่ใช้อุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ เป็นส่วนประกอบ มา 1 ชื่อ เพื่อใช้เป็นผลงานที่จะทดลองหรือทดสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ของการจัดอบรมด้วย โดยใช้ 3 Theme หลักของการจัดอบรมเป็นแนวทางคือ
         Smart Home
         Smart Farm
         Smart Machine
     6. ต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาของค่ายฯ ได้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด
     7. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับเยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง: ปวส.)
     1. รับสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ประกอบไปด้วย เยาวชนระดับอุมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ท่านต่อทีม
     2. แต่ละทีม ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
     3. เยาวชนที่สมัคร ต้องมีความรู้พื้นฐานตรงคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมตามที่กำหนด [คุณสมบัติและกลุ่มเป้าหมาย]
     4. แต่ละทีม ต้องคิดหัวข้อหรือชื่อโครงการ/ผลงาน ที่ใช้อุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ เป็นส่วนประกอบ มา 1 ชื่อ เพื่อใช้เป็นผลงานที่จะทดลองหรือทดสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ของการจัดอบรมด้วย โดยใช้ 3 Theme หลักของการจัดอบรมเป็นแนวทางคือ
         Smart Home
         Smart Farm
         Smart Machine
         เลือกเพียง 1 Theme สำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำผลงาน และภายในผลงานจะต้องมีอุปกรณ์หลักคือ Intel® Edison และมีอุปกรณ์จาก Arduino Breakout Kit ไม่น้อยกว่า 4 ตัว ในผลงาน
     5. ต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาของค่ายฯ ได้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด
     6. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ใบประกาศนียบัตรประจำค่ายฯ
2. เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านประสบการตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ต่อเนื่อง กรณีผลงานที่นำมาเข้าร่วมในการอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสำคัญในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับจบการศึกษา ในสาขาที่กำลังศึกษาอยู่