ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมค่ายฯ
     ทางโครงการ "
โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)" กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องเข้าร่วมค่าย "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)" ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2558 โดยให้สิทธิ์ทีมละ 3 ท่าน (เยาวชน 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เท่านั้น) ในการเข้าร่วมค่ายฯ ในครั้งนี้ โดยให้หัวหน้าทีมหรือผู้แทน กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ [คลิก] ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ภายในเวลา 15.00 น. กรณีผู้เข้าร่วมค่ายฯ ท่านใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ วันเวลา ในการจัดค่ายฯ

สถานที่จัดงาน : ห้อง 403 และ 404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเยาวชนผู้เข้าร่วมทั้งสองท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนท่านละ 2 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง
2. เอกสารหลักฐานในการเดินทาง อาทิ หางบัตรรถโดยสารประจำทาง หางบัตรรถไฟ Boarding Pass

การสนับสนุนค่าเดินทาง
1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับ ตามระเบียบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 5 วัน 5 คืน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)