รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์หลักในการจัดอบรมฯ

1. ESPresso lite v2
2. USB to UART (FTDI FT232) 3. PIR sensor
4. IR sensor
5. Soil Moisture sensor
6. DHT11
7. DS18B20
8. Button
9. Potentiometer
10. Buzzer
11. LED or RGB LED
12. LCD Display or OLED or TFT LCD 13. RELAY
14. Gear motor or DC motor
15. Servo motor
16. Motor drive L293 or L298
17. Jumper wire
18. Breadboard 400 holes

Features:
    - Espressif's certified ESP-WROOM-02 Wi-Fi module (which houses the popular 32-bit 80 Mhz ESP8266 SoC with 64kb RAM & 4Mb flash),
    - Two user-programmable buttons (connected to pin 0 & 13) and a reset button,
    - Green SMD LED indicator,
    - On board 3.3V Voltage Regulator with maximum current of 800mA continuous, 1A peak,
    - Input voltage Vin: 5 - 12 VDC; operating voltage at 3.3VDC,
    - Supports the Arduino IDE with own board manager and libraries,
    - Auto program loading from Arduino IDE; no manual resetting required,
    - Custom-arranged I2C pads for I2C-compliant sensors or OLED LC display,
    - Breakout pins are breadboard-friendly .

คุณสมบัติ
    - โมดูล Wifi ESP-WROOM-02 ซึ่งติดตั้งใน ESP8266 ที่เป็น Processor 32 bit, 80MHz 64 kb RAM และ 4Mb flash
    - มีปุ่มต่อกับ Pin 0 และ 13 สำหรับเขียนโปรแกรมได้สะดวก
    - สามารถทนกระแสต่อเนื่องได้ 800mA ทนกระแสสูงสุด 1A
    - Input Voltage สำหรับการใช้งานได้ตั้งแต่ 5-12 VDC
    - สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Arduino IDE และ PlatformIO
    - มีฟังก์ชัน Auto Flash ทำให้อัพโหลดโปรแกรมได้สะดวก รวดเร็ว
    - มี Connector I2C แยกสำหรับต่อกับเซนเซอร์หรือต่อกับจอ OLED ได้โดยไม่ต้องบัดกรี
    - สามารถต่อเข้ากับ Breadboard ได้ง่าย

บทความศึกษา ESPresso Lite

หมาเหตุ :
    สิ่งที่ต้องศึกษา และรายการเอกสารที่จะส่งให้ก่อนอบรม
        - ติดตั้งโปรแกรมพัฒนา Arduino IDE และ ESP8266 SDK
        - การสมัคร และการใช้งาน NETPIE
        - การใช้งานบริการระบบคลาวด์ด้วย Thingspeak
        - การใช้งานระบบคราวด์ของ ESPert.io เพื่อแจ้งเตือนบนโทรศัพท์

ที่มา : Chiang Mai Maker Club