ราชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)

NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

****************************************

          หมายเหตุ: รบกวนผู้พัฒนาผลงานทุกคนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมได้ที่ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯNo. Theme ชื่อผลงาน หัวหน้าทีมผู้พัฒนา ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา

1 Smart Farm ตู้ฟักไข่ควบคุม ทางไกลผ่านเครือข่าย นายวัชรินทร์ เป็งจันทร์กูล นายปริญญา บุญศรีตัน นายภานุเดช ทิพย์อักษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

2 Smart Home Smart Home Healthcare นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นายชลิต รุ้งตะวันทอง นายพรเทพ ไชยวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

3 Smart Home การจัดการระบบภายในบ้านผ่านอินเตอร์เน็ต นายปรานต์ เมฆอากาศ นายนันทนัช อุตมะ ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

4 Smart Home แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน ระบบคลาวด์ (NETPIE) นายสิทธิคม ประเสริฐ นายพีรยุทธ อภิวงค์ ผศ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

5 Smart Farm Mushroom House IoT นายพีรศักดิ์ ไชยเทศน์ นายณัฐพงศ์ ไชยวงศ์ นายอนุพงศ์ ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

6 Smart Farm ระบบตรวจวัดระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านบอร์ด wifi นางสาวจิดาภา เหลือศรีจันทร์ นางสาวพรรณผกา พิมสาร นายภานุวัฒน์ มาละแซม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

7 Smart Farm Easy Farm To Home นายณัฏฐนารินท์ พรหมรินทร์ นายอนุกูล สุนกาย นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

8 Smart Farm ต้นแบบระบบความคุมอุณหภูมิความชื้นโรงเรือนอัจฉริยะ นายเฉลิมเพชร คงเพชรศักดิ์ นายเสกสรร สุขแซม ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

9 Smart Home การพัฒนาระบบตรวจจับการล้มผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT นายนิรวิทธ์ สุวรรณเลิศ นายจักรพันธ์ ตองใจ นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

10 Smart Home การประยุกต์ใช้เว็บไซต์รู้จำเสียงคำสั่ง ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นายธงชัย สนธิศรี นางสาวจามจุรี กุลยอด นายนายภูมินทร์ ตันอุตม์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

11 Smart plant (Industry 4.0) Smart Farm: โมเดลจำลองรถควบคุมผ่านมือถือ นายยุทธนา อินทร์ศักดิ์ นายชัยพัฒน์ ไชยทอง ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยพายัพ

12 Smart Home ระบบเตือนปิดไฟ (save light save money) นางสาวภัชราพร เสาร์แก้ว นางสาวชนกานต์ สุต๋าคำ ภาณุวัฒน์ มาละแซม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

13 Smart Farm ฟาร์มพืชสุดไฮเทค นายชนสรณ์ แซ่ท้าว นายอนุพงศ์ ลังกาคำ นายผดุงศักดิ์ วงศ์เเก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่

14 Smart Home ระบบควบคุมการปิดเปิดไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือ นายหน่อแสงฟ้า บุญศรี นางสาวธมลพร ภูพิพัฒน์ นางเพชรรัช ปะระไทย มหาวิทยาลัยพายัพ

15 Smart Farm ระบบรายงานผลการเพาะปลูก นายพีรพงษ์ ทับทิม นางสาวชนิสรา เสมมหาศักดิ์ นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

16 Smart Home ตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ผ่านระบบคลาวด์ (NETPIE) นายเดชฤทธิ์ ดลสา นายสมชาย แซ่จู นายธีระ คํ้าชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

17 Smart Farm ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ นายนิติธร เข็มขาว นายนเรศ สืบส่ง นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

18 Smart plant (Industry 4.0) ระบบสังเกตการเจริญเติบโตของต้นมะนาว นายทศพร มาเนียม นายนครินทร์ อุดศรี นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย มหาวิทยาลัยพะเยา

19 Smart Home ระบบแจ้งเตือนอัคคีภายในครัวเรือน นายวราพล กล้าสุด นายบพล ดีปะละ นายวสันต์ ทาระคำ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

20 Smart Home Baby Care! นายรณกฤต บุญปัญเชื้อ นายนัทธพงศ์ จันทกลัด นายยุทธพงษ์ สมจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 Smart Farm สวนเมล่อนอัจฉริยะ นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย นางสาววิจิตรา สิงห์ทอน นายพรเทพ ไชยวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

22 Smart Farm Shopping Mobile Farm นางสาวปนัดดา วงค์แก่นจันทร์ นางสาวสุธิสา เพ็ญวิจิตร นายผดุงศักดิ์ วงค์แก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่