ราชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม (ภาคกลาง)

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)

NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี
 

****************************************

          หมายเหตุ: รบกวนผู้พัฒนาผลงานทุกคนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมได้ที่ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯNo. Theme ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา หัวหน้าทีมผู้พัฒนา ผู้พัฒนา อาจารย์ทึ่ปรึกษา

1 Smart Farm การปลูกผักกรีนโอ๊คไร้ดินควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยสยาม นายกฤษฎา ประมังคะตา นายศิรกานต์ อุ่นใจ นางสาวกาญจนา ศิลาวราเวทย์

2 Smart Farm My First Smart Farm Kit สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกิตติคม แสงฤทธิ์ นายกฤษฏิ์ดนัย รุ่งอุทัย ผศ.ดร.อิทธิเศก นิลกำแหง

3 Smart Farm ระบบวัดและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวเจนนิตา มีสุข นางสาวนันทพร เทพอาจ นายกรวิน สุวรรณภักดิ์

4 Smart Farm Smart Hydroponics gardening kits มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนภสินธุ์ คำเมืองเหนือ นายณัฏฐ์ ไชยเสน ผศ.อุกฤษฏ์ มั่นคง

5 Smart Farm การสร้างโรงเรือน ขบวนการเรียนรู้เพื่อเพาะเห็ดและการแปรรูปเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้บกพร่องทางการเห็น มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายกิตติกร บุญมาตย์ นายนคร สินผดุง รศ.สุวรินทร์ ปัทมาวรคุณ

6 Smart Home ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายน้ำมนต์ ดวงดิษฐ์ นายไชยภัทร คงทอง นายรัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์

7 Smart Home ไม้เท้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี iot มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นางสาวสุธิชา เสมามิ่ง นายสุริยา ดอกเบญจมาศ ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ์

8 Smart Home ชุดช่วยลดอุณหภูมิควบคุมด้วยระบบดิจิตอลสำหรับพัดลมตั้งโต๊ะ มหาวิทยาลัยสยาม นายปัณณธร คงขำ นายภูมินทร์ สุรินทร์ นายสุเทพ ทัพธวัช

9 Smart Home แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์รักษาความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นายวีรศักดิ์ มาเยาะ นายอรรถพล มุระพันธ์ นายณัฏฐชัย คุณุกุลเดช

10 Smart Home SomsrIoT (สมศรี-ไอโอที): ระบบเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติและควบคุมระยะไกล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายเบญจนบ หิมาลัย นายอนุบุตร โคเลิศ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร

11 Smart Home dogmate โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวอัญรินทร์ ณ ระนอง นางสาวปัญญ์ชลี แตงเล็ก นางวรรณวณา ปัญญาใส

12 Smart plant (Industry 4.0) UAV for Unsafe area inspection (2UAI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยวัฒน์ วัชรจินดาสกุล นายจุลดิส ไพศาลวงศ์เจริญ นางสมโชค เรืองอิทธินันท์

13 Smart Farm Smart Microgreen มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสิทธิเดช ผ่องสามสวน นายภัสวุฒิ สุรีย์รัตนากร นายสมโชค เรืองอิทธินันท์

14 Smart plant (Industry 4.0) Smart Recycling 4.0 มหาวิทยาลัยมหิดล นายพรพระ ชำนาญวนิชกุล นายภูรีพงศ์ พลนุ้ย ผศ.เดชา วิไลรัตน์

15 Smart Home i-smart locker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายธีรศักดิ์ ครองยุทธ นายสิทธิพร โยธา นายกฤษณพงศ์ นันทศรี

16 Smart Home Smart control temperature มหาวิทยาลัยบูรพา นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์ นายพวัสส์ ฐิติวัฒนทวีกิจ นายสัญชัย เอียดปราบ

17 Smart plant (Industry 4.0) การพัฒนารถไฟฟ้านำทางอัตโนมัติสำหรับใช้งานในโรงงานประกอบรถยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายปัญญา เสนาจันทร์ นายนฤพล สุขถนอม นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

18 Smart Home Electrical Control for Mini SME with IOT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายกฤษณรงค์ จิตต์รักษ์ นางสาวจารุวรรณ โนนคำ ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ

19 Smart Farm ระบบควบคุมเพื่อการเกษตร (นาข้าว) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายมานพ เกษประดิษฐ์ นายพิชัย แนวดี ผศ.จิโรจน์ จริตควร

20 Smart plant (Industry 4.0) ระบบควบคุมความสว่างหลอดไฟแอลอีดี(LED) ตามสภาพการใช้งานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายดนุภัทร พานวงศ์ นายธนวัฒน์ สมบูรณ์ นายนิมิตร ทักษวิทยาพงศ์

21 Smart Home การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อการซ่อมแซมบาดแผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายนฤดล แก่นเรือง นางสาวธนพร จันทร์ประสาท ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์

22 Smart Home แอพพลิเคชั่นวัดการดิ้นของทารกในครรภ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายนิพิชญ์ นิธิสุภา นายเมธัส ชูจิตอธิคม นายผิน ฉัตรแก้วมณี

23 Smart Home ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านผ่านการตรวจจับแสงสว่างและการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายคมสัน ชูถิ่น นายธนภัทร ศรีจันทรา นายจันทร ชัยประเสริฐ

24 Smart Home ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงในบ้านผ่าน IOT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายณัฐเศรษฐ อัมรนันทน์ นายจิรเมธ ยศเหล้า นายจำรูญ จันทร์กุญชร

25 Smart Home Smart Home Lighting Control and Security มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเกวลี เลขจารุทรรศน์ นางสาวพิณ พฤกษาณาพันธุ์ ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์

26 Smart Farm ระบบแปลงผักอัจฉริยะ "ควบคุมการให้น้ำและแสงสวนผัก" วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นายนลธวัช ผิวแย้ม นายสันติ อุปัชฌา นายสุริยา นิยม

27 Smart plant (Industry 4.0) smart stock มหาวิยาลัยบูรพา นายอดิศักดิ์ กระสินธุ์ นายภาดล มุ่งสันติ ดร.ทัศนีย์ เจริญพร