ราชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม (ภาคตะวันออก)

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคตะวันออก)
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
****************************************

หมายเหตุ: รบกวนผู้พัฒนาผลงานทุกคนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมได้ที่ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ

 
No. Theme ชื่อโครงการ/ผลงาน หัวหน้าทีมผู้พัฒนา ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 Smart Farm การสร้างและพัฒนาเรื่อนกระจกสำหรับปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ อัตโนมัติ นายรชต สันธิศิริ นายอภิสิทธิ์ กิดาการไกล นายสกุลชาย สารมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี

2 Smart Farm อุปกรณ์ดูแลพืชด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นายเมธาวุฒิ บัวขาว นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี นายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี

3 Smart Farm Movable Smart Farm นายชุมพล คำจุมพล นายวิฑูรย์ พิมพ์ศิริ ผศ.ดร.ขนิษฐา นามี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีน

4 Smart Farm การออกแบบและสร้างสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในฟาร์ม นางสาวกาญจนา นาสิงห์ นายวัชรินทร์ เพิ่มวงศ์ นายสมคิด เพ็ญชารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบล

5 Smart Home ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยโดยใช้ IoT นายนวพล ปิ่นโมรา นายธนพนธ์ อุตสาหะ ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีน

6 Smart Home ระบบแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในห้อง และควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่าน IoT นายธีรยุทธ ใจธรรม นายสุริยา สีระสา นายจำรูญ จันทร์กุญชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

7 Smart Home Smart Office นายพัทธนันท์ ตาต๊ะ นายพงศ์พจน์ พระเดโช นายธานิล ม่วงพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

8 Smart Home ห้องครัวอัจฉริยะ นายวรัญ ศรีธรรมรงค์ นายสรรชัย ทวีโกวิท นายอวยไชย อินทรสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

9 Smart Farm ตรวจวัดปริมาณแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรผ่านอินเทอร์เน็ต นายธีระวัฒน์ ศรีอุดร นายภัทรชัย เต็งอินทร์ นายสัญชัย เอียดปราบ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

10 Smart Farm Orchid Smart Farm with IOT นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายสรวิชญ์ ยศอาลัย ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีน

11 Smart Farm Cactus Smart Farm นายธนโชติ ขาวสนิท นายธีรรักษ์ ศศิพงษ์ นายนิมิต ศรีคำทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีน

12 Smart plant (Industry 4.0) Fault monitoring for lighting and electricity in Industry นายยุทธพิชัย หลีหลาย นายสกุล ประจันบาล ผศ.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

13 Smart Home ระบบควบคุมกล้องวงจรปิดไร้สายผ่าน smart phone ระบบ android นายสุภนิมิต มีโฉมยา นายพงศกร ไกรรส นางปรินดา ลาภเจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร

14 Smart Home การประยุกต์ใช้ IoT กับ ตู้เย็น นายปฏิภาณ เปี่ยมสุข นายฉัตรชัย นายนิติการ นาคเจือทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีน

15 Smart Farm ระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะ นางสาวชนกพร หรุ่มคำ นางสาวธิติมา ทับทอง นายนิติการ นาคเจือทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีน

16 Smart Home Smart Classroom นายศราวุฒิ เงียบสดับ นางสาวกิริยาพร คนมาก ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

17 Smart Home Smart Alert Home นายณัฐภัทร เอกภพโยธิน นายชาคริต สิงห์สนธิ์ นางสาวพัสกร สิงห์โต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร

18 Smart Home Smart eye refrigerator for health (ตาอัจฉริยะสำหรับตู้เย็นเพื่อสุขภาพ) นายเจษฎา ดีศิริพรชัย นายศุภกร มานะพรชัย นางสาวพัสกร สิงห์โต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร

19 Smart Home TFT (Temperature Fish Tank) นายวันวิเศษ อภิชาติ นายสิทธิโชค พวงเเก้ว นายจำรูญ จันทร์กุญชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

20 Smart Home ป้ายรถเมย์อัจฉริยะ นายสนธยา นงนุช นายนราพล เวชกามา นายวัยวัฒน์ เพลัมพิทักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค ชลบุรี

21 Smart Home Application ตรวจจับคนผ่าน นายธีรวัต หงส์ทอง นายพชร เสนาสนรัตน์ นายอุเทน โชติเชื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค ชลบุรี

22 Smart Home IoT Smart Clock นายอุเทน ไมตรีจิตต์ นายพสิษฐ์ ทองเต็ม นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี

23 Smart plant (Industry 4.0) การควบคุมและรายงานข้อมูลเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย IoT นายกิตติศักดิ์ วันชัยชนะ นายวรพล ติ๊บประวงศ์ นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี

24 Smart Farm การควบคุมปัจจัยการปลูกผักแนวตั้งแบบไร้แดดด้วย IoT นายวีรวิชญ์ วรพัฒน์กรสิริ นายทักษ์ดนัย แสวงผล นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี