ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ (ภาคกลาง)

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมค่ายฯ (ภาคกลาง)
     ทางโครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)" (NECTEC IoT Camp 2016)
กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องเข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2559 โดยให้สิทธิ์ทีมละ 3 ท่าน (เยาวชน 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เท่านั้น) ในการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยให้หัวหน้าทีมหรือผู้แทน กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ [คลิก] ภายในวันพฤศบดีที่ 8 สิงหาคม 2559 ภายในเวลา 15.00 น. กรณีต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ วันเวลา ในการจัดค่ายฯ

สถานที่จัดงาน : ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมการอบรมฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)

หมาเหตุ :
    สิ่งที่ต้องศึกษา และรายการเอกสารที่จะส่งให้ก่อนอบรม
        - ติดตั้งโปรแกรมพัฒนา Arduino IDE และ ESP8266 SDK
        - การสมัคร และการใช้งาน NETPIE
        - การใช้งานบริการระบบคลาวด์ด้วย Thingspeak
        - การใช้งานระบบคราวด์ของ ESPert.io เพื่อแจ้งเตือนบนโทรศัพท์

ที่มา : Chiang Mai Maker Club