ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (สำหรับภาคเหนือ)

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ในเขตภาคเหนือ
ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Internet of Things สมัครเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
(NECTEC IoT Camp 2016 | ภาคเหนือ) ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ กำหนดการจัดอบรมฯ สำหรับภาคเหนือ , คุณสมบัติผู้สมัคร
การสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสม้คร Online
เปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 นี้นะครับ