ภาพการจัดงาน NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลักในการจัดอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)
สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผลงานสู่การใช้งานได้จิรง

ชื่อผลงาน : My First Smart Farm Kit
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้พัฒนา : นายกิตติคม แสงฤทธิ์ และนายกฤษฏิ์ดนัย รุ่งอุทัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อิทธิเศก นิลกำแหง

ชื่อผลงาน : ผลงานระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงในบ้านผ่าน IoT
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้พัฒนา : นายณัฐเศรษฐ อัมรนันทน์ และนายจิรเมธ ยศเหล้า
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายจำรูญ จันทร์กุญชร

ชื่อผลงาน : Smart Home Lighting Control and Security
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้พัฒนา : นางสาวเกวลี เลขจารุทรรศน์ และนางสาวพิณ พฤกษาณาพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์