ภาพการจัดงาน NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคเหนือ)

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลักในการจัดอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคเหนือ)
สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผลงานสู่การใช้งานได้จิรง

ชื่อผลงาน : แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านระบบคลาวด์ (NETPIE)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้พัฒนา : นายสิทธิคม ประเสริฐ และนายพีรยุทธ อภิวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์


ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบตรวจจับการล้มผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ผู้พัฒนา : นายนิรวิทธ์ สุวรรณเลิศ และนายจักรพันธ์ ตองใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์


ชื่อผลงาน : Baby Care!
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้พัฒนา : นายรณกฤต บุญปัญเชื้อ และนายนัทธพงศ์ จันทกลัด
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายยุทธพงษ์ สมจิต