คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมและข้อกำหนดในการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครและต้องมีความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
    - ระดับปริญญาตรี
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ด้าน Hardware
    - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    - เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
3. มีความรู้ด้าน Software
    - สามารถเขียน อ่าน code โปรแกรมภาษา C , C++

**กรณีที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
1. กรณีมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปแกรมภาษา JavaScript
2. กรณีมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมบน Mobile Devices
3. กรณีโครงการที่นำมานำเสนอในการอบรมเป็น Senior project

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมอบรม
1. รับสมัคร 2 ท่าน/ทีม
2. ต้องนำเสนอหัวข้อโครงการในการเข้าร่วมอบรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ Internet of Things ใน Theme (ทั้งนี้ สามารถนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ มาใช้เพิ่มเติมในการเข้าร่วมอบรมนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ได้)
    - Smart farm
    - Smart home
    - Smart plant (Industry 4.0)
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอย่างน้อย 1 ท่าน
4. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด
5. เตรียมข้อมูลตามหัวข้อโครงการที่เสนอในข้อ 2 สำหรับนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาผลงาน ในวันสุดท้ายของการอบรม