กำหนดการของโครงการ

  5 - สิงหาคม - 2559

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 


การจัดอบรมครั้งที่ 1 (สำหรับภาคเหนือ)

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 1-7 กรกฎาคม 2559

กรอกใบสมัคร online พร้อมส่งชื่อผลงานที่ต้องการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมฯ 8 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ 8 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 25 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน ภายหลัง

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)” (NECTEC IoT Camp 2016) 15-17 กรกฎาคม 2559

เยาวชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มเติมศักยภาพในเทคโนโลยีด้าน IoT ในหัวข้อต่างๆ อาทิ
- Introduction to an IoT
- Introduction to basic cloud
- บอร์ด ESP8266 และบอร์ด ESPresso Lite
- โปรแกรมพัฒนา Arduino IDE (ESP8266 SDK)
- การใช้งาน NETPIE
- การประยุกต์ใช้ Mobile Application และระบบ IoT


นำเสนอไอเดียในการพัฒนาผลงานและรูปแบบของการทำงานของผลงาน 17 กรกฎาคม 2559

- เยาวชนผู้พัฒนาผลงานนำเสนอผลงานที่ได้ทดลอง ทดสอบ และพัฒนาโปรแกรม พร้อมรูปแบบของการทำงานในเบื้องต้นใหนคณะกรรมการพิจารณาให้คำแนะนำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและใช้ผลงานได้จริง
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อให้การสนับสนุนในการพัฒนาสู่การนำไปใช้งานได้จริง


ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือก 17 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือก ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

การจัดอบรมครั้งที่ 2 (ภาคกลาง)

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2559

กรอกใบสมัคร online พร้อมส่งชื่อผลงานที่ต้องการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมฯ 9 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ 9 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 25 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน ภายหลัง

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)” (NECTEC IoT Camp 2016) 18-21 สิงหาคม 2559

เยาวชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มเติมศักยภาพในเทคโนโลยีด้าน IoT ในหัวข้อต่างๆ อาทิ
- Introduction to an IoT
- Introduction to basic cloud
- บอร์ด ESP8266 และบอร์ด ESPresso Lite
- โปรแกรมพัฒนา Arduino IDE (ESP8266 SDK)
- การใช้งาน NETPIE
- การประยุกต์ใช้ Mobile Application และระบบ IoT


นำเสนอไอเดียในการพัฒนาผลงานและรูปแบบของการทำงานของผลงาน 21 สิงหาคม 2559

- เยาวชนผู้พัฒนาผลงานนำเสนอผลงานที่ได้ทดลอง ทดสอบ และพัฒนาโปรแกรม พร้อมรูปแบบของการทำงานในเบื้องต้นใหนคณะกรรมการพิจารณาให้คำแนะนำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและใช้ผลงานได้จริง
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อให้การสนับสนุนในการพัฒนาสู่การนำไปใช้งานได้จริง


ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือก 21 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือก ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

การจัดอบรมครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออก)

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 22 สิงหาคม – 8 กันยายน 2559

กรอกใบสมัคร online พร้อมส่งชื่อผลงานที่ต้องการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมฯ 9 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ 9 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 25 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน ภายหลัง

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)” (NECTEC IoT Camp 2016) 15-17 กันยายน 2559

เยาวชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มเติมศักยภาพในเทคโนโลยีด้าน IoT ในหัวข้อต่างๆ อาทิ
- Introduction to an IoT
- Introduction to basic cloud
- บอร์ด ESP8266 และบอร์ด ESPresso Lite
- โปรแกรมพัฒนา Arduino IDE (ESP8266 SDK)
- การใช้งาน NETPIE
- การประยุกต์ใช้ Mobile Application และระบบ IoT


นำเสนอไอเดียในการพัฒนาผลงานและรูปแบบของการทำงานของผลงาน 17 กันยายน 2559

- เยาวชนผู้พัฒนาผลงานนำเสนอผลงานที่ได้ทดลอง ทดสอบ และพัฒนาโปรแกรม พร้อมรูปแบบของการทำงานในเบื้องต้นใหนคณะกรรมการพิจารณาให้คำแนะนำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและใช้ผลงานได้จริง
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อให้การสนับสนุนในการพัฒนาสู่การนำไปใช้งานได้จริง


ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือก 17 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือก ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ