รายละเอียดโครงการ

     ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์ ร้านค้า สินค้า ฯลฯ รวมทั้งมนุษย์สามารถสื่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ต ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นอาจมีเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับรู้เสมือนสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวหนังสัมผัส เพื่อตรวจรับรู้สภาวะต่างๆ ที่ต้องการ  ในปี 2013 ที่ผ่านมามีรายงานว่า มากกว่า 11,200 ล้านอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และคาดว่าจำนวนของอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกันทั่วโลกจะมีมากถึง 50,000 ล้านตัวภายในปี 2020
    การขยายตัวของอุปกรณ์ หรือ “things” ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบต่างๆ จะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต่อเมื่อมีบุคลากรร่วมกันเข้าใช้และพัฒนาการใช้งานในลักษณะต่างๆ  อย่างไรก็ดีปัญหาประการหนึ่งของประเทศไทยคือ การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้เพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี IoT ที่เพิ่มขึ้นนั้นยังเป็นไปอย่างช้างๆ  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยเพื่อให้สามารถรับกับกระแสเทคโนโลยี IoT ที่กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นทุกวันจึงเป็นสิ่งสำคัญ และอาจไม่สามารถรอให้เกิดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามปกติได้ อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากรด้าน IoT อย่างสูงเพื่อมาร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT อีกทั้งยังมีภาระกิจในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ความรู้เพื่อรองรับเทคโนโลยี IoT จึงได้เสนอให้มีการศึกษาถึงแนวทางการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เพื่อรองรับเทคโนโลยี IoT ที่กำลังทีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในรูปแบบค่าย (Camp) ในชื่อโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)" (NECTEC IoT Camp 2016) โดยกำหนดจัดในสองภูมิภาคแรก คือ ภาคเหนือ และภาคกลาง และภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนเป้าหมาย สามารถเข้าถึงและได้แสดงไอเดียด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IoT รวมถึงการสร้างสรรผลานที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปได้