กำหนดการอบรม ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง)

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)
ระหว่างพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี

5 - สิงหาคม - 2559


วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
    เวลา                       รายละเอียด
10.00 – 12.00 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น.    พิธีเปิดโครงการฯ
                            “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)”
                            กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการอบรมฯ
                            โดย    ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์
                                     ผู้จัดการงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ITAS)
                                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                            ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ และเปิดการอบรมฯ
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
13.15 – 13.30 น.    ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมฯ
13.30 – 15.15 น.    “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)”
                            (NECTEC IoT Camp 2016) เริ่มต้นกับหัวข้อแรก
                            “อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และองค์ประกอบ (Introduction to an IoT)”  |  Part 1
                            โดย    คุณณัฐ วีระวรรณ์
                                     IoT Specialist บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัด
                            และ    ทีม TA จาก Chiang Mai Maker Club
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.15 น.    “สาธิตอุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)”  |  Part 2
16.15 – 17.00 น.    “ทำความรู้จักกับระบบคลาวด์ (Introduction to basic cloud)”  |  Part 3
17.00 – 17.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
17.45 – 19.00 น.    “แนะนำบอร์ด ESP8266 และบอร์ด ESPresso Lite”  |  Part 4
19.00 – 20.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ
20.35 น.                กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
    เวลา                       รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.    “แนะนำโปรแกรมพัฒนา Arduino IDE (ESP8266 SDK)”  |  Part 5
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00น.    “การใช้งาน NETPIE”  |  Part 6
                            LAB 1 ทดลองอ่านค่าอุณหภูมิ และจำลองการทำ SmartPlug โดยใช้ NETPIE
                            cloud (ใช้ DHT11 Sensor และ Relay)
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 15.15 น.    “ESPert cloud เรื่องการส่ง Notification เข้าโทรศัพท์มือถือ”  |  Part 7
                            LAB 2 อ่านข้อมูล Sensor และส่งข้อความแจ้งเตือน (DHT11 Sensor)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ
17.00 – 17.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
17.45 – 19.15 น.    ทบทวนเนื้อหาของการอบรมในสองวันที่ผ่านมา (Part 1 - Part 7)
19.15 – 20.30 น.    ทบทวน ทดลอง และทำผลงานของแต่ละทีม (วิทยากร/TA ให้คำปรึกษาระหว่างลงมือทำผลงาน)
20.35 น.                กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
    เวลา                       รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.    “สาธิตการประยุกต์ใช้ Mobile Application และระบบ IoT”  |  Part 8
09.30 – 10.15 น.    LAB 3 ทดลองทำ Smart Plug ในแนวคิด“สิ่งของคุยกัน (things chat with things)”  
                            และอ่านค่าเซ็นเซอร์ส่งขึ้นระบบ NETPIE และแสดงผลใน Freeboard
                            (ใช้ Relay และ Soil Moisture Sensor)
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.    LAB 3 (ต่อ)
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ
14.30 – 15.30 น.    LAB 4 การพัฒนา Mobile Application เพื่อเชื่อมต่อระบบ IoT ด้วย React Native
                            (ใช้ Buzzer, LED และ Servo Motor)
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.    ทบทวนเนื้อหา ใน Part 8 พร้อมพัฒนาโปรแกรม
                            และลงมือทำผลงานตามหัวข้อของแต่ละทีม |  Part A
                            (วิทยากร/TA ให้คำปรึกษาระหว่างลงมือทำผลงาน)
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.30 น.    พัฒนาโปรแกรม และลงมือทำงานงานตามหัวข้อของแต่ละทีม  |  Part B
                            (วิทยากร/TA ให้คำปรึกษาระหว่างลงมือทำผลงาน)
20.35 น.                กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
    เวลา                       รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.    พัฒนาโปรแกรม และลงมือทำงานงานตามหัวข้อของแต่ละทีม  |  Part C
                            (วิทยากร/TA ให้คำปรึกษาระหว่างลงมือทำผลงาน)
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30 น.    นำเสนอผลงานของแต่ละทีม เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
12.30 – 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.    นำเสนอผลงานของแต่ละทีม เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.00 น.    ถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมเดินทางกลับภูมิลำเนา


หมาเหตุ :
    1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
    2. สิ่งที่ต้องศึกษา และรายการเอกสารที่จะส่งให้ก่อนอบรม
        - ติดตั้งโปรแกรมพัฒนา Arduino IDE และ ESP8266 SDK
        - การสมัคร และการใช้งาน NETPIE
        - การใช้งานบริการระบบคลาวด์ด้วย Thingspeak
        - การใช้งานระบบคราวด์ของ ESPert.io เพื่อแจ้งเตือนบนโทรศัพท์

ดำเนินการโดย :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สนับสนุนโดย :   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)